Anslagstavla

Kungörelser och tillkännagivanden

Enligt kommunallagen ska alla kommunalförbund ha en officiell anslagstavla. Här kan du läsa tillkännagivande om Förbundsdirektionen och arbetsutskottets sammanträden, det vill säga uppgift om tid och plats och vilka ärenden som ska behandlas. På anslagstavlan kan du också ta del av justerade protokoll från Förbundsdirektionen och arbetsutskottet. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande och därför har anslagstavlan en viktig rättslig betydelse. Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan. Protokoll finns också på en fysisk anslagstavla vid kansliet för Norra sjukvårdsregionförbundet, regionhuset, Köksvägen 11, 901 89 Umeå.

2022-01-26 Anslag Arbetsutskottet 2022-02-02
2021-12-13 Anslag Anslag - Förbundsdirektionens protokoll 2021-12-08
2021-11-11 Anslag Arbetsutskottet 2021-11-18
2021-10-14 Anslag Förbundsdirektion 2021-12-07--2021-12-08
2021-09-30 Anslag Anslag - Förbundsdirektionens protokoll 2021-09-29
2021-09-29 Anslag Anslag - Förbundsdirektionen 2021-09-29 - § 61
2021-09-14 Anslag Förbundsdirektionen 2021-09-28--29
2021-09-02 Anslag Arbetsutskottet 2021-09-09

Överklagande
Varje medlem inom Norra sjukvårdsregionen (Jämtland-Härjedalen, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland) har rätt att överklaga de beslut som Förbundsdirektionen och arbetsutskottet har fattat. Överklagan ska ske skriftligt och innefatta vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på.

Överklagan ska ha inkommit till Förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på förbundets anslagstavla att protokoll över beslut justerats. Tillkännagivandet av protokollsjusteringen finns på anslagstavlan under hela överklagandetiden. Om överklagandet före överklagandetidens utgång inkommit till förbundet istället för till förvaltningsrätten, ska överklagandet ändå prövas.

Överklagande sändes till:
Förvaltningsrätten i Umeå
Box 193
901 05 Umeå