HTA Norr

HTA Norr är ett samarbete mellan Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten, Region Västernorrland och Region Västerbotten, där den sistnämnda har huvudansvaret för att driva HTA Norr med stöd av Norra sjukvårdsregionförbundet.

 • Health Technology Assessment (HTA) är en utvärdering av metoder och tekniker i hälso- och sjukvården.
 • Vårt uppdrag är att främja en evidensbaserad hälso- och sjukvård av hög kvalitet.
 • Åtgärderna kan vara förebyggande, diagnostiska eller behandlande. Det kan exempelvis gälla behandlingar/ingrepp, medicintekniska produkter, läkemedel, vacciner, terapier, program och system.
 • HTA innebär en systematisk kartläggning och granskning av den vetenskapliga litteraturen. Det omfattar utvärdering av nytta och risk för patienter samt etisk och hälsoekonomisk analys. Arbetsmetoden baserat på rekommendationer från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.
 • HTA-metodik stödjer beredning av underlag för beslut både direkt för verksamheterna (utförarna i vården) och för beslutsfattare på olika nivåer.
 • Genom ett verksamhetsnära arbetssätt sprider HTA Norr kunskap om HTA-metodiken och evidensbaserad medicin till medarbetarna. Metodiken förankras även genom pågående utbildningar inom vården.

Vem kan ställa en fråga till HTA Norr?

Alla hälso- och sjukvårdsverksamheter som har behov av att genomlysa en klinisk frågeställning inom Norra sjukvårdsregionen kan ställa en fråga.

Kontakt

Kontakta HTA Norr via mail, htanorr@regionvasterbotten.se

Processen i HTA Norr

Välj fas

Våra medicinska utvärderingar sker enligt de principer för kritisk granskning av publicerad vetenskaplig litteratur som används av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU. Tidigare och pågående utvärderingar från SBU och även regionala utvärderingar finns i SBU:s databas

Du blir inom en månad kontaktad av HTA Norr för ett möte där din frågeställning bearbetas och förtydligas enligt ditt PICO (finns med i ansökan). Det görs även en uppskattning av storleken på projektet och en tidsplanering.

P (Population/Patient) Vilken patient- eller diagnosgrupp gäller frågan?

I (Intervention) Vilken är förändringen som ska belysas?

C (Comparison/Control) Vilka kontroller ska man jämföra med?

O (Outcome) Vilka effektmått är relevanta?

Analysgruppen består av

 • Två till tre professioner vid verksamheten som ställt frågan, varav minst en disputerad läkare eller annan profession.
 • Två informationsspecialister/bibliotekarier per projekt ingår
 • Processledare, hälsoekonom, forskningsmeriterad läkare och statistiker från HTA Norr enhet.
 • Samt två externa granskare

Jävsdeklaration krävs för medverkan (kontakta htanorr@regionvasterbotten.se för jävsdeklaration)

Gemensam diskussion av fråga utifrån PICO-diskussion av lämpliga ämnesord, tidsplanering. HTA Norr ger utbildning inom HTA-metod. De utvalda professionerna från verksamheten som ställt frågan ansvarar för att driva processarbetet samt rapportskrivande med stöd av HTA Norr.

Informationsspecialisterna/ bibliotekarierna arbetar utifrån det framtagna PICOt, ämnesord och formulerar sökstrategier samt speciella sökkriterier för hälsoekonomisk vetenskaplig litteratur.

Alla tillgängliga litteraturkällor genomsöks. Artikelreferenser med författare, titlar, källor och abstracts samlas in.

Grundmaterialet sorteras efter respektive typ i evidenshierarkin.

Informationsspecialisterna/ bibliotekarierna gör en grov revidering av artiklarna i enlighet med PICOt.

Analysgruppen kontrollerar och gör ytterligare en sållning.

Fulltextartiklar hämtas hem och fördelas inom analysgruppen för läsning.

HTA Rapport påbörjas- HTA Norr enheten tillhandahåller Rapportmall.

Viktigt att påbörja skrivandet i tidigt skede: – fråga, bakgrund, syfte osv.

Relevans och bias värderas

Resultattabellerna gås igenom och diskuteras i relation till PICO.

Vilken analys ska användas, en sekundär statistisk analys eller metaanalys.

Vilken metod ska användas för summering av resultaten det diskuteras och beslutas.

Vilka andra stödresurser (epidemiologi, statistik, hälsoekonomi, etik) behövs för analysarbetet.

För att klassificera styrkan av det vetenskapliga underlaget använder man GRADE metoden tillsammans med SBUs manual.

Tabell görs av resultat från enskilda studier.

Bedömning görs av styrkan för det vetenskapliga underlaget.

Resultatet för varje effektmått evidens graderas och formuleras.

Gruppen färdigställer rapport, hälsoekonom skriver egen text som förs in i rapporten

HTA Norr lägger till bilagor från biblioteks- och processarbetet, exempelvis expertbilagor kring epidemiologi, statistik, hälsoekonomi och etik, samt länkar till allt källmaterial.

HTA-rapport och bedömda primärartiklar går till granskare utanför analysgruppen och HTA Norr enheten.

Granskarens slutsatser stäms av mot analysgruppens.

Analys- och granskningsrapporten sammanställs till en slutlig HTA-rapport.

HTA-rapporten återförs till respektive berörd regions FoU direktör/chef som godkänner rapporten innan den går till tryckeriet.

Den tryckta HTA-rapporten skickas till

 • verksamheten som ställt frågan
 • SBU för arkivering
 • Diariet, Region Västerbotten
 • HTA-rapporten översänds till det nationella HTA-nätverket
 • samt publiceras på den sjukvårdsregionala webbsidan för HTA Norr
 1. Ladda ner och fyll i ansökningsblanketten (word-fil) så utförligt som möjligt enligt instruktionen i blanketten
 2. Skicka med påskrivet resursintyg
 3. Skicka in blanketten till htanorr@regionvasterbotten.se

Sidan senast uppdaterad: 21 februari 2024

Skriv ut sida