Sjukvårdsregional samverkansgrupp för kunskapsstyrning (RSK)

Den sjukvårdsregionala samverkansgruppen för kunskapsstyrning (RSK) är ett särskilt beredningsorgan i kunskapsstyrningsfrågor (NRF Dnr 172/19).

Gruppen ska bidra till systemutveckling och likartade arbetssätt och metoder ifråga om kunskapsstyrning i Norra sjukvårdsregionen. Vidare ska RSK genom samverkan bidra till ett kvalitetssäkrat underlag för kunskapsstyrning på sjukvårdsregional nivå. Ytterligare ska RSK vara ett nätverk för erfarenhetsutbyte kring organisatorisk utveckling för kunskapsstyrning.

Gruppen arbetar på uppdrag av förbundsdirektören för Norra sjukvårdsregionen och i samverkan med dess beredningsgrupp. Ledamöterna i RSK kan själva initiera uppdrag eller områden för samverkan/beredning, vilka då förankras hos förbundsdirektören och/eller i beredningsgruppen.

RSK fungerar även som sjukvårdsregional samverkansgrupp för metoder för kunskapsstöd. Det innebär att ledamöterna tillsammans och var för sig har uppdraget att säkra att arbetet inom den nationella, sjukvårdsregionala och regionala/lokala kunskapsstyrnings-organisationen bedrivs i enlighet med de gemensamma riktlinjer, rutiner och mallar som gäller för NPO- och/eller RPO-systemet.

RSK samordnar och bereder även gapanalyser baserade på nationella riktlinjer, vårdprogram eller standardiserade vårdförlopp. Detta görs enligt särskilt upprättade rutiner.

På förbundsdirektörens/beredningsgruppens uppdrag samordnar RSK även remissyttranden från Norra sjukvårdsregionen på kunskapsstyrningsområdet.

Sjukvårdsregional arbetsgrupp för jämlikhet och jämställdhet

Jämlikhet och jämställdhet är grundläggande målsättningar inom Norra sjukvårdsregionen. Förbundsdirektionen har också i ett beslut 2011 lyft fram den frågan som en av de viktigaste att stödja i det regiongensamma arbetet. För att ge tillfälle till erfarenhetsutbyte och därigenom stödja utvecklingen inom området har en samverkansgrupp inrättats.

Gruppen består av en företrädare per region. Uppdraget som sammankallande roterar inom gruppen.