Ta fram kunskapsstöd

Kunskapsstöden som tas fram inom Nationellt system för kunskapsstyrning utarbetas utifrån en övergripande gemensam arbetsprocess.

Processen kallas ”Huvudprocess för utarbetande av kunskapsstöd” och består av olika faser. Den börjar med en behovsanalys och sträcker sig hela vägen fram till att ett framtaget kunskapsstöd ska implementeras och därefter förvaltas. Syftet med processen är ge förutsättningar för att de kunskapsstöd som produceras ska vara kvalitetssäkrade och anpassade för den målgrupp som ska läsa dem.

I varje fas finns en rad moment som ska genomföras innan man kan gå vidare till nästa fas. Det finns även flera beslutspunkter, där olika beslut behöver fattas för att arbetet ska kunna fortsätta.

Huvudprocessen är i dagsläget utformad för att beskriva processen för vårdprogram, vårdriktlinjer och personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Den kommer allt eftersom att anpassas för andra typer av kunskapsstöd som arbetas fram inom nationellt system för kunskapsstyrning.
Processledare och ordförande för de nationella programområdena har tillgång till det dokument som i detalj beskriver huvudprocessen. Det ligger på en intern samarbetsyta. I dokumentet finns även länkar till förtydligande dokument som rutiner, mallar och annat som behövs i arbetet.

Huvudprocess för utarbetande av kunskapsstöd

Sidan senast uppdaterad: 1 mars 2024

Skriv ut sida