Folkhälsa

Målet för sjukvårdsregionen är ”En god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”.

Folkhälsan i vår tid hotas av flera faktorer, som t ex tillgång till arbete, olika förutsättningar på grund av ekonomi, etnicitet, genus och funktionsnedsättningar. Individerna har själva genom sina levnadsvanor ett stort ansvar för sin hälsa, men kommuner och regioner har ansvar för att bidra till levnadsförhållanden som främjar hälsan och stöttar individen att utveckla och behålla goda levnadsvanor. Folkhälsa är således inte endast en fråga om hur befolkningen mår utan hur hälsan är fördelad bland befolkningen.

Norra sjukvårdsregionen har under många år arbetat gemensamt för en god folkhälsa.

För att ytterligare stärka arbetet har Norra sjukvårdsregionförbundet beslutat att skapa ett gemensamt folkhälsopolitiskt program.

Arbetet med det gemensamma folkhälsopolitiska programmet har letts av en politisk referensgrupp med en representant från respektive region inom norra sjukvårdsregionen. Referensgruppen har stöd av tjänstemän inom norra sjukvårdsregionen i folkhälsosamrådet.

Referensgruppen för folkhälsa

 

Folkhälsopolitiskt program för norra regionerna 2020-2024 (fastställd i Förbundsdirektionen 2020-06-02 § 42)

Sidan senast uppdaterad: 16 augusti 2022

Skriv ut sida