Referensgrupper och nationella grupperingar

Förbundsdirektionen utser/nominerar ledamöter som representanter sjukvårdsregionen i vissa nationella organ. För den löpande uppsikten över de uppdrag som härigenom utförs för sjukvårdsregionen, gäller nedanstående rutiner för återrapportering till förbundsdirektionen.

Rutin för förbundsdirektionens återrapportering

Folkhälsa

Referensgrupp för folkhälsa

Förbundsdirektionen har angett folkhälsa som ett särskilt utvalt område för förbundets arbete. Till stöd för arbetet har en politisk referensgrupp tillsatts. Referensgruppen utvecklar regionens folkhälsopolitiska program inför beslut i förbundsdirektionen. Gruppen består av en företrädare från respektive region. Regionernas tjänstemän i folkhälsosamrådet utarbetar underlag till referensgruppen.

I referensgruppen ingår:

 • Jonas Karlberg (V), Region Västerbotten, sammankallande
 • Katarina Nyberg Finn (S), Region Jämtland Härjedalen
 • Birgitta Johansson Huuva (C), Region Norrbotten
 • Elina Backund Arab (S), Region Västernorrland

Representanter i nationella organ - Förtroendevalda

Svenskt ambulansflyg

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) är ett kommunalförbund  som ägs och finansieras av samtliga 21 regioner. Förbundets syfte är att effektivisera ambulansflyg för att öka patientnyttan och patientsäkerheten genom samordning av gemensamma resurser.

Medlemmarnas ledamöter i förbundsstyrelsen:

 • Vice ordförande: Nicklas Sandström (M), Region Västerbotten
 • Ledamot:  Camilla Friberg (S), Region Norrbotten
 • Ledamot:  Peter Olofsson (S), Region Västerbotten
 • Ersättare: Glen Nordlund (S), Region Västernorrland
 • Ersättare: Bengt Berqqvist (S), Region Jämtland Härjedalen

Läs mer om Svenskt ambulansflyg

Nationella screeningrådet

I Socialstyrelsens arbete med att ta fram rekommendationer om screeningprogram finns ett nationellt screeningråd. Det nationella screeningrådet har en rådgivande och en central roll i arbetet med att utarbeta nya rekommendationer och revidera befintliga rekommendationer om nationella screeningprogram. De 10 ledamöterna samt ordföranden utses av Socialstyrelsen. Sjukvårdsregionerna nominerar representanter inför varje mandatperiod.

Norra sjukvårdsregionens representant:

 • Elina Backlund Arab (S), Region Västernorrland

Läs mer om Nationella screeningrådet

Nationella huvudmannagruppen

Sedan juni 2015 finns det två grupper som ska verka för att hälso- och sjukvården samt socialtjänsten ska få tillgång till en samlad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning:

 • rådet för styrning med kunskap
 • huvudmannagruppen för statlig kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst

Arbetet som ska pågå under fyra år leds av rådet för styrning med kunskap där Socialstyrelsens generaldirektör är ordförande. Denna grupp rådgör sen med Huvudmannagruppen som består av förtroendevalda från kommuner och regioner

Huvudmannagruppen har en viktig roll att fylla, framförallt för att lyfta behov och beskriva behov av och former för statlig kunskapsstyrning i kommuner och regioner. Huvudmannagruppen kan ses som en garant för statens ambition att utveckla en samlad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning. Huvudmannagruppens underlag för dialog bereds av SKR i befintliga strukturer och fora för kunskapsstyrning.

Norra sjukvårdsregionens representant:

 • Ordinarie: Jonas Karlberg (V), Region Västerbotten

Läs mer om huvudmannagruppen på SKR:s hemsida

Nämnden för högspecialiserad vård

Regeringen har beslutat om en ny beslutsprocess avseende den högspecialiserade vården (2017/18:40.) Enligt det beslutet har en ny nämnd, Nämnden för nationell högspecialiserad vård, tillsatts som ett särskilt beslutsorgan vid Socialstyrelsen. Den nya nämnden ersätter tidigare Rikssjukvårdsnämnden. Nämndens uppgift är att efter ansökningar från regionerna besluta om tillstånd och villkor för att bedriva nationell högspecialiserad vård. Nämnden beslutar även om återkallelse av sådana tillstånd.

I nämnden för högspecialiserad vård ingår en representant och ersättare för varje sjukvårdsregion. Socialstyrelsens generaldirektör är ordförande.

Norra sjukvårdsregionens representant:

 • Ledamot: Anna-Lena Danielsson (S), Region Västerbotten
 • Ersättare: Niklas Sandström (M), Region Västerbotten

Läs mer om Nämnden för högspecialiserad vård

Skandionkliniken

Sedan 2015 har Skandionkliniken i Uppsala, som första klinik i Norden, erbjudit protonstrålning mot cancer och andra tumörsjukdomar. Kliniken tar emot patienter från hela Sverige och även från andra länder. Bakom verksamheten står de sju landsting och regioner som har universitetssjukhus.2006 bildade sju regioner Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling som har två uppdrag:

 • driva Skandionkliniken, det vill säga skapa förutsättningar för optimal behandling samt utveckla och utvärdera verksamheten
 • driva Hotel von Kraemer där patienter och anhöriga kan bo under behandlingstiden.

Region Västerbotten är medlem i förbundet och Peter Olofsson (S) är ledamot och Nicklas Sandström (M) är ersättare i förbundsdirektionen.

Läs mer om Skandionkliniken

Representanter i nationella organ - Tjänstepersoner

Beredningsgrupp 2 NHV

Socialstyrelsens utlyser tillstånd för ansökan om att få bedriva NHV. Utlysningarna bygger på GD:s beslut om antal enheter samt allmänna och särskilda villkor för verksamheten. Beredningsgrupp 2 bereder regionernas ansökningar om att få bedriva nationell högspecialiserad vård NHV. Gruppen lämnar förslag till nämnden för högspecialiserad vård för beslut.

Norra sjukvårdsregionens representant i beredningsgruppen

 • Nina Fållbäck Svensson, Norra sjukvårdsregionförbundet
 • Ulrica Bergström, Norrlands universitetssjukhus

Läs mer om högspecialiserad vård

Inera beredningsgrupp

Inera koordinerar och utvecklar digitala tjänster i samverkan med landsting, regioner och kommuner till nytta för invånare, vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare.Inera leds av en politisk styrelse med regionråd. Beredningsgruppen består av regiondirektör och hälso- och sjukvårdsdirektör. VD ansvarar för verksamheten och har till sitt stöd en ledningsgrupp. Programrådet är Ineras kanal för förankring, dialog och  samverkan med landstingen/regionerna och kommunerna.

Norra sjukvårdsregionens representant i beredningsgruppen

 • Åsa Bellander, Region Västernorrland

Inera koordinerar och utvecklar digitala tjänster i samverkan med landsting, regioner och kommuner.

Läs mer om Inera

Sidan senast uppdaterad: 21 september 2023

Skriv ut sida