Kunskapsstyrning

En övergripande beskrivning av utvecklingen av det sjukvårdsregionala systemet för kunskapsstyrning

Kunskapsstyrning – systembygget Norra sjukvårdsregionen november 2020

Samtliga regioner i Sverige har beslutat etablera en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning och därmed skapa förutsättningar för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet. Läs om kunskapsstyrning på kunskapsstyrningvard.se

Systemet består på nationell nivå av nationella stöd- och ledningsfunktioner samt ett 25-tal nationella programområden (NPO) för olika sjukdomsgrupper. För dem är ansvaret fördelat mellan sjukvårdsregionerna. Länk till kunskapsstryningvard/NPO

Vidare har inrättats nationella samverkansgrupper (NSG) till stöd för NPO-strukturen. Det gäller metoder för kunskapsstöd, uppföljning och analys, kvalitetsregister, patientsäkerhet, läkemedel, vårdinformatik och utveckling. Länk till kunskapsstyrningvard/NSG

Systemets funktion förutsätter att det även på den sjukvårdsregionala nivån finns en organisation som också har kapacitet att samverka med såväl den nationella organisationen som med de lokala motsvarigheterna i regionerna. I enlighet med den nationella nomenklaturen benämns dessa funktioner sjukvårdsregionala programområden, samverkansgrupper och arbetsgrupper.

NRF har värdskap för NPO endokrina sjukdomar samt NPO levnadsvanor. Det innebär att NRF har åtagit sig att förse dessa områden med processtöd inklusive processledare, stöd för uppföljning och analys m.m.

NRF har även tilldelats ett s.k. vilande värdskap för området cancervård. Det finns sedan tidigare en sjukvårdsregional struktur för detta område i form av RCC Norr.