Hälso- och sjukvård

Regionförbundet sluter avtal om högspecialiserad vård för regionens medborgare med i första hand Norrlands universitetssjukhus. För vissa behandlingar sluts också avtal med andra universitetssjukhus.

Inom vissa medicinska områden som bedriver högspecialiserad vård finns chefssamråd med representanter från hela Norra sjukvårdsregionen. Chefssamråden har som sitt grunduppdrag att bidra till vårdens utveckling i regionen.

Inom cancervården har ett Regionalt cancercentrum Norr (RCC Norr) bildats till stöd för landstingens gemensamma vision om en ”Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd”. RCC Norr ger stöd till utveckling och uppföljning av vården och utarbetar underlag till den regionala utvecklingsplanen för cancervården.