Hälso- och sjukvård

NRF:s uppgifter inom området hälso- och sjukvård är följande;

Via sjukvårdsregionala programområdena, RPO, ta fram ett underlag för beslut om en flerårig planering gällande sjukvårdsregional nivåstrukturering. Centralisering såväl som decentralisering av verksamheter ska genomföras efter behov och förutsättningar.

Värdera vissa strategiska lokal- och medicintekniska investeringar på kort och lång sikt. Lämna rekommendationer till regionsjukvården.

Med bindande verkan för medlemsregionerna självständigt ingå avtal om riks- och regionsjukvård.

Med bindande verkan för medlemsregionerna självständigt ingå avtal rörande drift av sjukvårdsregionalt gemensamma verksamheter i enlighet med beslut av förbundsdirektionen.

Förbundet är uppdragsgivare till funktionerna för samordning av sjukvårdsregional donationsverksamhet.

Bidra sjukvårdsregionalt till regionernas arbete med att på nya sätt utveckla nära vård, där digitaliseringens möjligheter tillvaratas.