2,25 miljoner till klinisk forskning 2023

Norra sjukvårdsregionen (Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten, Region Västerbotten och Region Västernorrland) ger 2,25 miljoner till klinisk forskning 2023.

Visare Norr

Norra sjukvårdsregionen har sedan 1986 fördelat cirka 80 miljoner kronor till klinisk forskning i norr. Över 900 forskningsprojekt har under åren fått medel från Visare Norr som står för Vårdforskning i samverkan regionalt i norr.

– Jag är jätteglad att de här medlen från Visare Norr finns. Det skapar förutsättningar för forskningssamverkan i Norra sjukvårdsregionen, som är så viktigt för att vi ska kunna ha en fortsatt kreativ och konkurrenskraftig klinisk forskning i hela Norrland, säger Göran Larsson, FoUI-chef i Region Västerbotten.

Ska skapa nytta för patienterna

Anslaget ska stimulera till forskning i samverkan mellan anställda i Norra sjukvårdsregionen, Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet. Det är forskningsprojekt med klinisk- och annan verksamhetsanknuten inriktning som prioriteras.

Ett viktigt inslag i bedömningen är nyttan för patienterna. Flera nationella bedömningar visar att svensk klinisk forskning måste stödjas och vidareutvecklas för att behålla en hög internationell standard. Starka nätverk och kreativa forskarmiljöer är avgörande. Samverkan skapar bredare underlag för forskningen och större kompetens.

2,25 miljoner fördelade till tio forskningsprojekt

För projektåret 2023 har 2,25 miljoner kronor ställts till förfogande. Till det kommer 100 000 kronor från Folke Lithners fond för klinisk diabetesforskning i Norrland. 16 projekt ansökte om forskningsmedel. Anslag beviljades för tio projekt, varav tre från Folke Lithners fond.

Ansökningarna har bedömts av en särskild prioriteringskommitté med företrädare för Norra sjukvårdsregionen samt de tre regionuniversiteten. Beslut om fördelningen togs av FUI-rådet i november. Bedömarna har konstaterat att kvaliteten på forskningsprojekten genomgående varit hög och att betydligt fler projekt skulle ha varit väl kvalificerade för forskningsmedel, om mer medel funnits att fördela.

De enskilda projekten finns i bifogad sammanställning (pdf)

Upplysningar om forskningsprojekten kan ges från nedanstående personer i respektive region:

Norrbotten Johanna Törmä 072-454 74 56
Västerbotten Göran Larsson 070-293 50 44
Västernorrland Anna Sundström 070–384 75 25
Jämtland Härjedalen Bodil Landstad 073-0912884

Annonsbild i PDF

Vem kan söka?

Kravet för att kunna söka medel från VISARE NORR är:

Huvudsökande och medsökande måste representera minst två regioner.

Den som skapar en ansökan blir automatisk huvudsökande. Huvudsökande är tillika vetenskapligt ansvarig, dvs minst disputerad och projektledare för projektet samt kontaktperson mot VISARE NORR administrationen.

Den person som står som huvudsökande måste vara anställd i Region Västernorrland, Region Västerbotten, Region Norrbottens eller Region Jämtland Härjedalen. Delad tjänst mellan sjukvårdsregion och universitet godkännes liksom universitetsanställning med förenad anställning i sjukvårdsregionen. Information om delad tjänst behöver finnas i ansökan.

Endast en ansökan per huvudsökande resp projektgrupp får lämnas in. Från och med 2021 gäller också att huvudsökande som beviljas medel från Visare Norr 2022 eller senare kan inte söka i ansökningsomgången därefter. Det innebär att en huvudsökande maximalt beviljas medel vartannat år.

Behöriga medsökande är de som är anställda och verksamma i region och universitet inom Norra sjukvårdsregionen. Dessutom måste någon av följande kriterier vara uppfyllda:

 • Motsvarande anställningskrav som huvudsökande
 • Lärare och forskare vid institutioner för hälso- och vårdvetenskap eller motsvarande
 • Bland huvudsökande/medsökande måste det finnas landstingsanställda från minst två norrlandsting/region.
 • I publikationer rörande projektet skall alla sökande stå som medförfattare.

Anställningsvillkoret: Avser det år som ansökan slutförs.

Ansökan: http://www.researchweb.org/is/visarenorr

Miljoner till vad?

VISARE NORR kommer i huvudsak att koncentreras på sådana projekt som kan stimulera till samverkan i norra sjukvårdsregionen på lång sikt.

Vad ska anslaget användas till – Forskningsanslaget är i första hand avsett för att möjliggöra tid för forskning samt samverkan mellan forskningsengagerade i regionen, däremot inte för enbart handledning eller ordinarie arbetsplatsanknuten utrustning, t ex datorer m m. Projektbudgeten i ansökan skall i möjligaste mån följas. Eventuella avsteg skall godkännas av förbundsdirektören för Norra sjukvårdsregionförbundet. Anslaget får användas för avgift för etisk prövning. Tilldelade anslag överförs till ansvarig projektledares region. Icke arbetsplatsanknuten utrustning som behövs för forskningsprojektet specificeras. Detsamma gäller de resor som ingår i projektet. Även övriga kostnader för projektet specificeras under rubriken Övrigt. Medel får användas under förutsättning att nödvändiga tillstånd erhålls från regional etikprövningsnämnd. Erhålls ej sådant tillstånd skall beviljade medel utom etik prövningsavgift återbetalas.

Fortsättningsanslag – Regeln om max tre beviljade ansökningar för samma projekt tas bort från och med Visare Norr 2022. För fortsättningsanslag krävs förnyad ansökan. Huvudsökande tillika projektledare kan tilldelas högst ett anslag per ansökningsomgång, vartannat år.

Ej förbrukat medel – Har anslaget ej förbrukats vid utgången av två år ska återbetalning till VISARE NORR ske.

Redovisning – Redovisning ska ske enligt gällande redovisningsrutiner inom respektive region. För projektet godkänd utrustning, programvara etc som inköpts av medel för forskningsprojektet, tillfaller efter avslutat projekt den arbetsplats/basenhet där utrustningen, programvaran etc använts. Observera att budgeten för ansökta medel ska överensstämma med ekonomisk slutrapport.

Förlängd dispositionstid – Det tillämpas en mycket restriktiv hållning beträffande förlängning av dispositionstid av beviljade forskningsmedel från Visare Norr. Om anhållan om förlängd dispositionstid avser omständigheter utom projektledarens kontroll, som har förhindrat denne att utföra sin forskning, till exempel egen föräldraledighet eller längre tids sjukdom, kan förlängning av dispositionstid medges. Även längre sjukskriving eller föräldraledighet för personer som ingår i projektet kan godkännas som skäl, förutsatt att det för dessa personer, eller funktioner, budgeterats lönemedel i ansökan. Totalt beviljas högst ett års förlängning oavsett skäl. För anhållan om förlängning ska den som är projektansvarig i god tid, senast tre månader i förväg, skriftligen till förbundsdirektör för Norra sjukvårdsregionförbundet beskriva skälen till varför man begär utökad tid för aktuellt projekt. Beslut om eventuellt förlängd dispositionstid tas i FUI-rådet.

Urval och beslut

De bedömningskriterier som ligger till grund för prioriteringsarbetet är följande:

 • Vetenskaplig kvalitet – frågeställning/metodik
 • Klinisk relevans/patientnytta
 • Samverkan
 • Förutsättningar/kompetens/genomförbarhet

Motivet till bedömnings­kriteriet samverkan är att stimulera verkligt samarbete mellan de fyra regionerna i norr, liksom utvecklande av nya forskare/forskargrupper med kliniskt relevant/patientfokuserad forskning. 

Vetenskaplig kvalitet – frågeställning/metodik 

Definition: Den omfattning i vilken projektet bidrar till att öka kunskapen eller im­plementera befintlig kunskap inom det medicinska forskningsområdet. Vidare den omfattning i vilken hypotes eller frågeställning, försöksuppläggning, metoder och bearbetning är korrekt tillämpade, välintegrerade och adekvata för projektets målsättning. Forskningen ska hålla Good Clinical Practice (GCP)-standard eller motsvarande i enlighet med gällande lagstiftning och riktlinjer. 

Gradering: 0–7

7 =                       Originell frågeställning av mycket stor betydelse. Unika material och metoder med nyskapande och väl genomtänkt tillämpning, mycket hög internationell kvalitet

5 =                       Originell frågeställning av stor betydelse. Väldefinierade material och metoder med genomtänkt tillämpning, god internationell kvalitet

3 =                       Frågeställning av viss betydelse. Material och metoder med ej optimal tillämpning, tveksam internationell kvalitet

1 =                       Oklart formulerad eller dåligt underbyggd frågeställning. Material, metod eller tillämpning ej helt adekvat

0 =                       Felaktig frågeställning eller metodik

Klinisk relevans/patientnytta

Definition: Bedömningskriteriet patientnytta definieras och utformas enligt följande:

Forskningsarbete som tydligt syftar till förbättrad diagnostik, framgångsrik behandling,[1] ökat välbefinnande för människan och/eller optimering av samhällets resurser.

Bakomliggande faktorer vid bedömning av patientnytta är:

 1. Ju mer tillämpbara forskningens för­väntade resultat är och ju tydligare och mer konkret processen för överföring av veten­skapliga rön till klinisk praxis är beskriven, desto mer prioriteras projektet.
 2. Den kliniska förankringen av projektet värderas; ingående forskare är kliniskt aktiva och graden av nyttjande av hälso- och sjukvårdsorganisationen i projektet är tydlig och hög.
 3. Generaliserbarheten av forskningens för­väntade resultat bedöms. En tydlig beskrivning krävs av hur man tänker sig att erhåll­na resultat kan tolkas, användas eller utvecklas i vården. Tillåter projektets utformning att man kan dra slutsatser som är applicerbara på en bredare patientpopulation än den i projektet ingående patientgruppen? Kan resultaten tillämpas på kliniskt angränsade om­­råden/sjukdomar?

En övergripande förutsättning för bedömningskriteriet patientnytta är vetenskaplig kvalitet. Övriga bedöm­ningskriterier – vetenskaplig kvalitet och förutsättningar/kompetens/genomförbarhet – ska också vägas in som en grund för bedömningen av patientnyttan.

Gradering: 0-7 poäng

7 =                       Mycket hög patientnytta

5 =                       Hög patientnytta

3 =                       Måttlig patientnytta

1 =                       Låg/ringa patientnytta

0 =                       Patientnytta saknas

Samverkan

Definition: Huvudsökande samt minst en av medsökande måste vara anställda eller affilierade till minst två av Norrlandstingen. Enbart anställning vid universitet eller högskola godkänns inte. Nyttjande av KBN-strukturen uppmuntras.

Gradering: 0-7 poäng

7 =                       Aktiva seniora forskare som samverkar i forskningsprojektets alla delar, där även en eller flera doktorander deltar med handledare från minst två landsting. Dokumenterat samarbete krävs – aktuell doktorandhandledning och gemensamma vetenskapliga publikationer senaste 2 åren.

5 =                       Aktiva seniora forskare från minst två landsting som i aktuellt projekt samverkar över landstingsgränserna. Dokumenterat samarbete med minst en redan antagen gemensam doktorand, men ej ännu aktuella publikationer.

3 =                       Aktiva forskare från två olika landsting med reell projektsamverkan över landstingsgränserna utan doktorandmedverkan, eller en senior forskare med antagen/na doktorand/er i forskningssamverkan i regionen.

1 =                       Passiv samverkan, dvs. forskare vid ett landsting som nyttjar verksamheter i andra landsting för t ex provinsamling men ingen aktiv forskningssamverkan i övrigt, ingen doktorandmedverkan.

0 =                       Ingen samverkan (ansökan ogiltigförklaras).

Förutsättningar/kompetens/genomförbarhet 

Definition: Sannolikheten att det föreslagna projektet kan genomföras av forskarna sett mot bakgrund av deras dokumenterade erfarenhet och skicklighet, tidigare prestationer, prelimi­nära resultat, begärda och tillgängliga resurser liksom fungerande forskningsinfrastruktur. Tillgång till internationella/nationella forskarnätverk. 

Gradering: 0–5

5 =                       Utomordentligt god

3=                        God nationell klass

1 =                       Tveksam

0 =                       Saknas

[1] Med behandling menas preventiv, kurativ, rehabiliterande eller palliativ behandling och vård.

Avrapportering

På projekt som tilldelas anslag ställs krav på vetenskaplig och ekonomisk slutrapport. De som tilldelats anslag ska också redovisa sina projekt och uppnådda resultat för Norra sjukvårdsregionförbundet och vid regionala FoU-dagar. Det kan ske i form av föredrag, poster och skriftlig redovisning som upprättas i samband med FoU-dagarna. I respektive basenhets årsrapport till det egna landstinget ska också pågående forskningsprojekt med stöd av VISARE NORR redovisas.

Vid publicering ska anges att forskningsanslag erhållits från VISARE NORR, Norra sjukvårdsregionförbundet (VISARE NORR Fund, Northern country councils Regional federation).

Från och med Visare Norr 2022 är medlen 2-åriga och dispositionstiden kvarstår på 2 år. Vetenskaplig slutrapport på svenska och ekonomisk slutrapport av hela projektet ska göras senast den 30 april året därpå. Rapporteringen sker i ansökningssystemet. Anvisningar skickas till huvudsökande ca 1 månad innan detta ska ske. Om du under denna tid  fått mer medel från VISARE NORR skall slutrapporterna göras när dispositionstiden för de nya medlen går ut.

Efter beslut i FUI-rådet gäller följande om inte projektet slutrapporterats:

 • Huvudsökande som inkommit med ekonomisk redovisning, men ej inkommit med slutrapport efter två påminnelser är ej behörig att ansöka vid nästa ansökningstillfälle.
 • Huvudsökande som efter två påminnelser ej inkommit med ekonomisk redovisning är ej behörig att söka medel från VISARE NORR igen.

Vid ansökan godkänner huvudsökande samtidigt att den vetenskapliga slutrapporten publiceras på VISARE NORRs hemsida.

http://www.researchweb.org/is/visarenorr

Hur söker man?

Här söker du forskningsanslag från VISARE NORR

http://www.researchweb.org/is/visarenorr

Sidan senast uppdaterad: 14 december 2022

Skriv ut sida

Vi använder cookies

På norrasjukvardsregionforbundet.se använder vi cookies för att förbättra användarupplevelsen och optimera vår sajt. Du kan själv styra vilka cookies som får användas och kan återkalla ditt samtycke när som helst. Gör dina val nedan eller klicka på ”Godkänn alla” för att ge samtycke till samtliga syften.

För att vi ska kunna spara dina val av cookies placeras även "nödvändiga cookies" som inte kräver ditt samtycke. Se cookiepolicy här. Placeringen av cookies innebär dessutom att vi behandlar dina personuppgifter. Se integritetspolicy här.

Cookie policy

Ditt samtycke gäller domänen: www.norrasjukvardsregionforbundet.se
Cookiepolicyn uppdaterades senast: 2022-08-24

Integritetspolicy

Visa de cookies som används på vår hemsida

Nödvändiga cookies behövs för att för att webbplatsens grundläggande funktioner ska fungera korrekt och för att vi ska kunna spara ditt val av cookies.

 • cookies_set

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: www.norrasjukvardsregionforbundet.se

 • selected_cookies

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: www.norrasjukvardsregionforbundet.se

Statistiska cookies hjälper webbplatsens ägare att förstå hur besökare interagerar med webbsidan genom att samla in och rapportera dessa uppgifter.

 • _ga

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 2 år

  Domän: www.norrasjukvardsregionforbundet.se

 • _gat

  Syfte: Används för att läsa och filtrera förfrågningar från bots. Om Google Analytics distribueras via Google Tag Manager kommer denna cookie att heta _dc_gtm_.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 minut

  Domän: www.norrasjukvardsregionforbundet.se

 • _gid

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 dag

  Domän: www.norrasjukvardsregionforbundet.se

På webbplatsen norrasjukvardsregionforbundet.se använder vi så kallade cookies för att analysera hur vår hemsida används i syfte att optimera och förbättra hemsidan. Du väljer själv om du vill ge samtycke till vårt användande av cookies och kan när som helst förhindra eller ändra användandet av cookies genom att klicka här.

Norra sjukvårdsregionförbundet ansvarar för placering av cookies på hemsidan och är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som samlas in av dessa. För mer information om vår behandling av dina personuppgifter, se vår integritetspolicy.

Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som placeras på din enhet (dator/mobil/surfplatta som har tillgång till internetuppkoppling) av hemsidan du besöker – om du ger samtycke till detta. Cookien kan till exempel känna igenom dig som användare när du besöker vår webbplats och gör det möjligt att komma ihåg viktig information som gör ditt besök bekvämare och ger en förbättrad användarupplevelse. Cookies är så kallade passiva filer som inte kan sprida farlig programvara eller virus på din mobila enhet eller dator.

Det finns två typer av cookies, permanenta cookies och sessionscookies. På norrasjukvardsregionforbundet.se använder vi både permanenta cookies och sessionscookies. Permanenta cookies sparas som en fil på datorn under en viss tid tills servern som placerat dem, eller du som besökare väljer att radera dem. Sessionscookies lagras temporärt när du som besökare är inne på hemsidan och försvinner när du stänger din webbläsare.

Cookies kan även delas upp i förstahandscookies och trejdeparscookies. Förstahandscookies placeras av hemsidan du besöker medan tredjepartscookies placeras av en annan webbplats. På norrasjukvardsregionforbundet.se använder vi både förstahanscookies och tredjepartscookies.

Hur du undviker cookies

När du besöker vår webbplats kan du neka till alla eller vissa typer av cookies. Du kan även återkalla eller ändra ditt samtycke när som helst genom att klicka här.

Du kan även blockera cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Då kommer din webbläsare automatiskt neka till cookies eller informera dig när en hemsida begär att få lagra cookies.

Efter ditt besök kan du granska och radera de permanenta cookies som har lagrats i din webbläsare. I listan nedan ser du namnet på de cookies norrasjukvardsregionforbundet.se sparar så att du enkelt kan identifiera dem.

Här hittar du mer information om hur du hanterar cookies i din webbläsare:

Cookies som används av tredje part

På norrasjukvardsregionforbundet.se kan det finnas innehåll som bäddas in från YouTube. YouTube placerar cookies i din webbläsare när du besöker youtube.com eller när du trycker på inbäddat innehåll från YouTube som finns på vår hemsida. Norra sjukvårdsregionförbundet kan inte styra över dessa cookies eller de personuppgifter och information som kan komma att samlas in. Norra sjukvårdsregionförbundet använder inte de tjänster för riktad marknadsföring som erbjuds av YouTube. Därmed behöver du som användare kontrollera YouTubes hemsida för att få ytterligare information om hur de hanterar cookies, vilken information de samlar in och hur du kan ta bort eventuella tredjepartscookies.

Cookies som används på norrasjukvardsregionforbundet.se

Nödvändiga cookies behövs för att för att webbplatsens grundläggande funktioner ska fungera korrekt och för att vi ska kunna spara ditt val av cookies.

 • cookies_set

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: www.norrasjukvardsregionforbundet.se

 • selected_cookies

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: www.norrasjukvardsregionforbundet.se

Statistiska cookies hjälper webbplatsens ägare att förstå hur besökare interagerar med webbsidan genom att samla in och rapportera dessa uppgifter.

 • _ga

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 2 år

  Domän: www.norrasjukvardsregionforbundet.se

 • _gat

  Syfte: Används för att läsa och filtrera förfrågningar från bots. Om Google Analytics distribueras via Google Tag Manager kommer denna cookie att heta _dc_gtm_.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 minut

  Domän: www.norrasjukvardsregionforbundet.se

 • _gid

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 dag

  Domän: www.norrasjukvardsregionforbundet.se

Behandling av personuppgifter hos Norra Sjukvårdsregionförbundet.

När du skickar e-post till oss behöver vi behandla dina personuppgifter. Norra sjukvårdsregionförbundet (org nr 222000-1651) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dessa.

Personuppgifter som vi behandlar är ditt namn, e-postadress samt telefonnummer om du har uppgivit det. Vi kommer aldrig att hantera ditt personnummer förutsatt att inte du eller någon annan försett oss med det. Vi minimerar alltid användandet av personnummer och undanber oss att du förser oss med det.

NRFs webbplats använder Permanent Cookie och  Session Cookie.

Syftet med att behandla dina personuppgifter är för att kunna hantera din förfrågan. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning, uppgift av allmänt intresse eller rättslig förpliktelse.

Dina personuppgifter kan komma att delas med regioner, eller andra kommunalförbund, om det är nödvändigt för att kunna hantera din förfrågan. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra som vi inte enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut behöver göra detta för att kunna fullgöra våra uppgifter.

Dina personuppgifter kommer att behandlas och sparas så länge det är nödvändigt för att kunna hantera din förfrågan. Du har rätt till att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, att begära att felaktiga personuppgifter rättas, att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas och/eller att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Kontakta Norra sjukvårdsregionförbundets dataskyddsombud:
e-post: nrf@norrarf.se