2,35 miljoner till klinisk forskning 2024

Norra sjukvårdsregionen (Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten, Region Västerbotten och Region Västernorrland) ger 2,35 miljoner till klinisk forskning 2024. Dessutom finns 150 000 kr avsatta till diabetes- och porfyriforskning.

Sista ansökningsdag är 15 september 2023.

Visare Norr

Norra sjukvårdsregionen har sedan 1986 fördelat cirka 80 miljoner kronor till klinisk forskning i norr. Över 900 forskningsprojekt har under åren fått medel från Visare Norr som står för Vårdforskning i samverkan regionalt i norr.

– Jag är jätteglad att de här medlen från Visare Norr finns. Det skapar förutsättningar för forskningssamverkan i Norra sjukvårdsregionen, som är så viktigt för att vi ska kunna ha en fortsatt kreativ och konkurrenskraftig klinisk forskning i hela Norrland, säger Göran Larsson, FoUI-chef i Region Västerbotten.

Ska skapa nytta för patienterna

Anslaget ska stimulera till forskning i samverkan mellan anställda i Norra sjukvårdsregionen, Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet. Det är forskningsprojekt med klinisk- och annan verksamhetsanknuten inriktning som prioriteras.

Ett viktigt inslag i bedömningen är nyttan för patienterna. Flera nationella bedömningar visar att svensk klinisk forskning måste stödjas och vidareutvecklas för att behålla en hög internationell standard. Starka nätverk och kreativa forskarmiljöer är avgörande. Samverkan skapar bredare underlag för forskningen och större kompetens.

2,35 miljoner fördelade till tolv forskningsprojekt

För 2024 har 21 projekt ansökt om forskningsmedel. Anslag beviljades för 12 projekt, varav 1 från Folke Lithners fond.

Ansökningarna har bedömts av en särskild prioriteringskommitté med företrädare för Norra sjukvårdsregionen samt de tre regionuniversiteten. Beslut om fördelningen togs av FUI-rådet i november. Bedömarna har konstaterat att kvaliteten på forskningsprojekten genomgående varit hög och att betydligt fler projekt skulle ha varit väl kvalificerade för forskningsmedel, om mer medel funnits att fördela.

De enskilda projekten finns i bifogad sammanställning (pdf)

Upplysningar om forskningsprojekten kan ges från nedanstående personer i respektive region:

Norrbotten Johanna Törmä 072-454 74 56
Västerbotten Göran Larsson 070-293 50 44
Västernorrland Sofia Pettersson 076-315 84 75
Jämtland Härjedalen Bodil Landstad 073-0912884

Annonsblad i PDF

Vem kan söka?

Kravet för att kunna söka medel från VISARE NORR är:

Huvudsökande och medsökande måste representera minst två regioner.

Den som skapar en ansökan blir automatisk huvudsökande. Huvudsökande är tillika vetenskapligt ansvarig, dvs minst disputerad och projektledare för projektet samt kontaktperson mot VISARE NORR administrationen.

Den person som står som huvudsökande måste vara anställd i Region Västernorrland, Region Västerbotten, Region Norrbottens eller Region Jämtland Härjedalen. Delad tjänst mellan sjukvårdsregion och universitet godkännes liksom universitetsanställning med förenad anställning i sjukvårdsregionen. Information om delad tjänst behöver finnas i ansökan.

Endast en ansökan per huvudsökande resp. projektgrupp får lämnas in. Från och med 2021 gäller också att huvudsökande som beviljas medel från Visare Norr 2022 eller senare kan inte söka i ansökningsomgången därefter. Det innebär att en huvudsökande maximalt beviljas medel vartannat år.

Grundförutsättningar:

 • Bland huvudsökande/medsökande måste det finnas regionanställda från minst två av regionerna Y, Z, BD och AC.
 • Lön eller reseutlägg kan endast beviljas för forskare/doktorander som är regionanställda i Norra sjukvårdsregionen.
 • I publikationer rörande projekt ska alla sökande stå som medförfattare.

Medsökande: Motsvarande anställningskrav som huvudsökande.

Anställningsvillkoret: Avser det år som ansökan slutförs.

Ansökan: http://www.researchweb.org/is/visarenorr

Miljoner till vad?

VISARE NORR kommer i huvudsak att koncentreras på sådana projekt som kan stimulera till samverkan i norra sjukvårdsregionen på lång sikt.

Vad ska anslaget användas till – Forskningsanslaget är i första hand avsett för att möjliggöra tid för forskning samt samverkan mellan forskningsengagerade i regionen, däremot inte för enbart handledning eller ordinarie arbetsplatsanknuten utrustning, t ex datorer m m. Lön eller reseutlägg kan endast beviljas för forskare/doktorander som är regionanställda i Norra sjukvårdsregionen. Projektbudgeten i ansökan skall i möjligaste mån följas. Eventuella avsteg skall godkännas av förbundsdirektören för Norra sjukvårdsregionförbundet. Anslaget får användas för avgift för etisk prövning. Tilldelade anslag överförs till ansvarig projektledares region. Icke arbetsplatsanknuten utrustning som behövs för forskningsprojektet specificeras. Detsamma gäller de resor som ingår i projektet. Även övriga kostnader för projektet specificeras under rubriken Övrigt. Medel får användas under förutsättning att nödvändiga tillstånd erhålls från regional etikprövningsnämnd. Erhålls ej sådant tillstånd skall beviljade medel utom etik prövningsavgift återbetalas.

Fortsättningsanslag – Regeln om max tre beviljade ansökningar för samma projekt tas bort från och med Visare Norr 2022. För fortsättningsanslag krävs förnyad ansökan. Huvudsökande tillika projektledare kan tilldelas högst ett anslag per ansökningsomgång, vartannat år.

Ej förbrukat medel – Har anslaget ej förbrukats vid utgången av två år ska återbetalning till VISARE NORR ske.

Redovisning – Redovisning ska ske enligt gällande redovisningsrutiner inom respektive region. För projektet godkänd utrustning, programvara etc som inköpts av medel för forskningsprojektet, tillfaller efter avslutat projekt den arbetsplats/basenhet där utrustningen, programvaran etc använts. Observera att budgeten för ansökta medel ska överensstämma med ekonomisk slutrapport.

Förlängd dispositionstid – Det tillämpas en mycket restriktiv hållning beträffande förlängning av dispositionstid av beviljade forskningsmedel från Visare Norr. Om anhållan om förlängd dispositionstid avser omständigheter utom projektledarens kontroll, som har förhindrat denne att utföra sin forskning, till exempel egen föräldraledighet eller längre tids sjukdom, kan förlängning av dispositionstid medges. Även längre sjukskriving eller föräldraledighet för personer som ingår i projektet kan godkännas som skäl, förutsatt att det för dessa personer, eller funktioner, budgeterats lönemedel i ansökan. Totalt beviljas högst ett års förlängning oavsett skäl. För anhållan om förlängning ska den som är projektansvarig i god tid, senast tre månader i förväg, skriftligen till förbundsdirektör för Norra sjukvårdsregionförbundet beskriva skälen till varför man begär utökad tid för aktuellt projekt. Beslut om eventuellt förlängd dispositionstid tas i FUI-rådet.

Urval och beslut

De bedömningskriterier som ligger till grund för prioriteringsarbetet är följande:

 • Vetenskaplig kvalitet – frågeställning/metodik
 • Klinisk relevans/patientnytta
 • Samverkan
 • Förutsättningar/kompetens/genomförbarhet

Motivet till bedömnings­kriteriet samverkan är att stimulera verkligt samarbete mellan de fyra regionerna i norr, liksom utvecklande av nya forskare/forskargrupper med kliniskt relevant/patientfokuserad forskning. 

Vetenskaplig kvalitet – frågeställning/metodik 

Definition: Den omfattning i vilken projektet bidrar till att öka kunskapen eller im­plementera befintlig kunskap inom det medicinska forskningsområdet. Vidare den omfattning i vilken hypotes eller frågeställning, försöksuppläggning, metoder och bearbetning är korrekt tillämpade, välintegrerade och adekvata för projektets målsättning. Forskningen ska hålla Good Clinical Practice (GCP)-standard eller motsvarande i enlighet med gällande lagstiftning och riktlinjer. 

Gradering: 0–7

7 =                       Originell frågeställning av mycket stor betydelse. Unika material och metoder med nyskapande och väl genomtänkt tillämpning, mycket hög internationell kvalitet

5 =                       Originell frågeställning av stor betydelse. Väldefinierade material och metoder med genomtänkt tillämpning, god internationell kvalitet

3 =                       Frågeställning av viss betydelse. Material och metoder med ej optimal tillämpning, tveksam internationell kvalitet

1 =                       Oklart formulerad eller dåligt underbyggd frågeställning. Material, metod eller tillämpning ej helt adekvat

0 =                       Felaktig frågeställning eller metodik

Klinisk relevans/patientnytta

Definition: Bedömningskriteriet patientnytta definieras och utformas enligt följande:

Forskningsarbete som tydligt syftar till förbättrad diagnostik, framgångsrik behandling,[1] ökat välbefinnande för människan och/eller optimering av samhällets resurser.

Bakomliggande faktorer vid bedömning av patientnytta är:

 1. Ju mer tillämpbara forskningens för­väntade resultat är och ju tydligare och mer konkret processen för överföring av veten­skapliga rön till klinisk praxis är beskriven, desto mer prioriteras projektet.
 2. Den kliniska förankringen av projektet värderas; ingående forskare är kliniskt aktiva och graden av nyttjande av hälso- och sjukvårdsorganisationen i projektet är tydlig och hög.
 3. Generaliserbarheten av forskningens för­väntade resultat bedöms. En tydlig beskrivning krävs av hur man tänker sig att erhåll­na resultat kan tolkas, användas eller utvecklas i vården. Tillåter projektets utformning att man kan dra slutsatser som är applicerbara på en bredare patientpopulation än den i projektet ingående patientgruppen? Kan resultaten tillämpas på kliniskt angränsade om­­råden/sjukdomar?

En övergripande förutsättning för bedömningskriteriet patientnytta är vetenskaplig kvalitet. Övriga bedöm­ningskriterier – vetenskaplig kvalitet och förutsättningar/kompetens/genomförbarhet – ska också vägas in som en grund för bedömningen av patientnyttan.

Gradering: 0-7 poäng

7 =                       Mycket hög patientnytta

5 =                       Hög patientnytta

3 =                       Måttlig patientnytta

1 =                       Låg/ringa patientnytta

0 =                       Patientnytta saknas

Samverkan

Definition: Huvudsökande samt minst en av medsökande måste vara anställda eller affilierade till minst två av Norrlandsregionerna. Enbart anställning vid universitet godkänns inte. Nyttjande av KBN-strukturen uppmuntras.

Gradering: 0-7 poäng

7 =                       Aktiva seniora forskare som samverkar i forskningsprojektets alla delar, där även en eller flera doktorander deltar med handledare från minst två norrlandsregioner. Dokumenterat samarbete krävs – aktuell doktorandhandledning och gemensamma vetenskapliga publikationer senaste 2 åren.

5 =                       Aktiva seniora forskare från minst två norrlandsregioner som i aktuellt projekt samverkar över regiongränserna. Dokumenterat samarbete med minst en redan antagen gemensam doktorand, men ej ännu aktuella publikationer.

3 =                       Aktiva forskare från två olika norrlandsregioner med reell projektsamverkan över regiongränserna utan doktorandmedverkan, eller en senior forskare med antagen/na doktorand/er i forskningssamverkan i regionen.

1 =                       Passiv samverkan, dvs. forskare vid en norrlandsregion som nyttjar verksamheter i andra regioner för t ex provinsamling men ingen aktiv forskningssamverkan i övrigt, ingen doktorandmedverkan.

0 =                       Ingen samverkan (ansökan ogiltigförklaras).

Förutsättningar/kompetens/genomförbarhet 

Definition: Sannolikheten att det föreslagna projektet kan genomföras av forskarna sett mot bakgrund av deras dokumenterade erfarenhet och skicklighet, tidigare prestationer, prelimi­nära resultat, begärda och tillgängliga resurser liksom fungerande forskningsinfrastruktur. Tillgång till internationella/nationella forskarnätverk. 

Gradering: 0–5

5 =                       Utomordentligt god

3=                        God nationell klass

1 =                       Tveksam

0 =                       Saknas

[1] Med behandling menas preventiv, kurativ, rehabiliterande eller palliativ behandling och vård.

Avrapportering

På projekt som tilldelas anslag ställs krav på vetenskaplig och ekonomisk slutrapport. De som tilldelats anslag ska också redovisa sina projekt och uppnådda resultat för Norra sjukvårdsregionförbundet och vid regionala FoU-dagar. Det kan ske i form av föredrag, poster och skriftlig redovisning som upprättas i samband med FoU-dagarna. I respektive basenhets årsrapport till det egna landstinget ska också pågående forskningsprojekt med stöd av VISARE NORR redovisas.

Vid publicering ska anges att forskningsanslag erhållits från VISARE NORR, Norra sjukvårdsregionförbundet (VISARE NORR Fund, Northern country councils Regional federation).

Från och med Visare Norr 2022 är medlen 2-åriga och dispositionstiden kvarstår på 2 år. Vetenskaplig slutrapport på svenska och ekonomisk slutrapport av hela projektet ska göras senast den 30 april året därpå. Rapporteringen sker i ansökningssystemet. Anvisningar skickas till huvudsökande ca 1 månad innan detta ska ske. Om du under denna tid  fått mer medel från VISARE NORR skall slutrapporterna göras när dispositionstiden för de nya medlen går ut.

Efter beslut i FUI-rådet gäller följande om inte projektet slutrapporterats:

 • Huvudsökande som inkommit med ekonomisk redovisning, men ej inkommit med slutrapport efter två påminnelser är ej behörig att ansöka vid nästa ansökningstillfälle.
 • Huvudsökande som efter två påminnelser ej inkommit med ekonomisk redovisning är ej behörig att söka medel från VISARE NORR igen.

Vid ansökan godkänner huvudsökande samtidigt att den vetenskapliga slutrapporten publiceras på VISARE NORRs hemsida.

http://www.researchweb.org/is/visarenorr

Hur söker man?

Här söker du forskningsanslag från VISARE NORR

http://www.researchweb.org/is/visarenorr

Sidan senast uppdaterad: 2 april 2024

Skriv ut sida