Vård på distans

Användning av distansteknik ökar inom många diagnostik- och behandlingsområden. Distansteknik gör även kompetens och behandlingsmöjligheter tillgängliga i en utsträckning som annars inte är möjlig. Ett samarbete inom sjukvårdsregionen behövs för att underlätta och jämna vägen för utvecklingen.

Uppdraget är inriktat på verksamhetens behov av vårdutveckling för riks- och den sjukvårdsregionala vården innefattande effektivisering av processer och flöden med avseende på ekonomi, vårdkvalitet och patientnytta. Fokus skall ligga på utveckling av samverkan inom Norra sjukvårdsregionen och gemensamma projekt, med spridning av goda exempel. Preciserade uppdrag beslutas och revideras av beredningsgruppen.

Gruppen består av en företrädare för varje region. Uppdraget som sammankallande roterar inom gruppen.