Sjukvårdsregionala stödresurser

Registercentrumsorganisation Norr (RCO) och Registercentrum Norr (RCN)

Registercentrumsorganisation Norr (RCO Norr) består av Registercentrum Norr och de kvalitetsregister som hanteras inom Regionalt Cancercentrum Norr.

RCO:s primära uppgift är att ge kompetensmässigt stöd till anslutna nationella kvalitetsregister i anpassningen till det nya kvalitetsregistersystemet inkl. integreringen i system/struktur för kunskapsstyrning. Det ses som en del av det nationella uppdraget att RCO ska kunna bidra med sin kompetens i den lokala/regionala utvecklingen mot ett sammanhållet system för kunskapsstyrning (nationellt/regionalt/lokalt). För arbete/tjänster kopplat till detta ansvarar dock respektive huvudman.

RCO Norr ingår i den sjukvårdsregionala samverkan kring strukturerad uppföljning och analys i norra sjukvårdsregionen. Förutom med kompetens inom nationella kvalitetsregister bidrar RCO Norr med analytiskt stöd till Nationella Programområden som NRF har värdskap för.

HTA-funktion

En sjukvårdsregional HTA-funktion för utvärdering av medicinska metoder är under bildande. Den ska i första hand stödja de NPO för vilka Norra regionen har värdskap men om utrymme finns även den sjukvårdsregionala organisationen för kunskapsstyrning.