Läkemedel

Läkemedel utgör en stor andel av behandlingen i hälso- och sjukvården. Ett aktivt arbete med ordnat införande/utmönstring, jämlik användning samt för att minska kostnaderna är därför angeläget och pågår i samtliga regioner. En sjukvårdsregional samverkansgrupp läkemedel arbetar för att uppnå så enhetliga rekommendationslistor som möjligt i regionerna. Gruppen relaterar även till det arbete som bedrivs genom den Nationella samverkansgruppen för läkemedel och medicinteknik och det nationella rådet för nya terapier (NT-rådet).

Dess kartläggningar och jämförelser avser bidra till behandling på lika villkor och minskade läkemedelskostnader. Genom samarbete utvecklar och effektiviserar man också utbildningsaktiviteter inom läkemedelsområdet.

Samverkansgruppen består av en till två representanter per region, varav en utses till sammankallande och ordförande.

 

Sjukvårdsregional arbetsgrupp för införande av nya läkemedel (ARIL)

Sjukvårdsregional arbetsgrupp för införande av nya läkemedel (ARIL) under sjukvårdsregionala samverkansgruppen läkemedel ska ta ställning till nya läkemedelsbehandlingar och föreslå för regionerna hur introduktion och uppföljning av dessa ska gå till. I den sjukvårdsregionala processen ska medicinsk och hälsoekonomisk utredning samt budgetdialog drivas parallellt och påbörjas i ett tidigt skede.