Forskning Life science/FUI-rådet

FUI-rådet utgör sjukvårdsregionens motsvarighet till den nationella samverkansgruppen forskning och Life Science. Den består av en till två ledamöter vardera från de fyra medlemsregionerna, förbundsdirektören för NRF, en företrädare för vardera Umeå Universitet, Luleå Tekniska universitet och Mittuniversitetet samt chefen för RCC Norr. Rådet adjungerar kompetens vid behov.

Ordförandeskapet för FUI-rådet roterar årsvis mellan regionerna. Den region som står på tur kan överlåta sitt ordförandeår till en annan region eller till NRF.

FUI-rådets uppdrag är att vara en arena för att diskutera långsiktiga strategier för utveckling i norra sjukvårdsregionen inom forskning, utbildning och innovation. Genom samverkan i rådet kan parternas initiativ/verksamhet inom dessa områden bringas att förstärka varandra. FUI-rådet kan också samverka med andra aktörer.

FUI-rådet utgör den sjukvårdsregionala motsvarigheten till Nationell samverkansgrupp för forskning och Life Science. Den nationella gruppen består av ledamöter som representerar regionernas FoU-chefsnätverk, nationell styrgrupp ALF, Kommittén för kliniska studier, Kommittén för klinisk behandlingsforskning samt regionala noder för kliniska studier. FUI-rådet bör antingen inom sig, eller genom adjungering eller särskilda arbetsgrupper återspegla dessa verksamhetsgrenar.

FUI-rådet bör på sjukvårdsregional nivå stödja kopplingen mellan initiativ på forskningsområdet och den sjukvårdsregionala kunskapsstyrningsstrukturens olika delar. Likaså bör FUI-rådet på sjukvårdsregional nivå initiera och uppmuntra forskning kopplad till utveckling av systemet för kunskapsstyrning och utvecklingen mot den nära vården.

Kliniska Studier Sverige – Forum Norr

Forum Norr är en plattform av forskningsstödjande infrastruktur gemensam för de fyra norra regionerna. Verksamhetens mål är att underlätta genomförandet av studier, öka tillgängligheten till studiepatienter från hela Norrland samt utgöra en ingång för företag och akademi.

 Sjukvårdsregionala VIL-gruppen

En sjukvårdsregional arbetsgrupp för verksamhetsintegrerat lärande i den kliniska eller verksamhetsförlagda utbildningen, VIL, har etablerats under FUI-rådet. Den utgör referensgrupp vid revidering av det sjukvårdsregionala VFU-avtalet och vid diskussioner om sjukvårdsregionala villkor för studenter vid klinisk utbildning. Gruppen samplanerar platser för klinisk utbildning. Vidare följer den upp följsamheten till sjukvårdsregionala överenskommelser/avtal om klinisk utbildning och föreslår ev. förändringar i sådana.

Samverkansgrupp kring VFU

Under FUI-rådet har inrättats en arbetsgrupp för samverkan och expertstöd till rådet kring frågor om verksamhetsförlagd utbildning, VFU i vårdutbildningarna. Arbetsgruppen består av en tjänsteman från varje landsting med övergripande ansvar för VFU inom det egna landstinget samt representant från respektive universitet i sjukvårdsregionen med övergripande ansvar för utbildningarna inom vårdvetenskapliga/hälsovetenskapliga institutionerna.

Arbetsgruppen ska upprätthålla tjänstemannasamverkan mellan landstingen och vårdutbildningarna vid universiteten i norra regionen, följa upp det regionala VFU-avtalet och vid behov föreslå revideringar, sammanställa behovet av utbildning, följa upp behov och tillgång på VFU-platser, samverka kring kvalitetsaspekter i VFU.

Utbildningsgruppen

Utbildningsgruppen består av utbildningsledare eller motsvarande, samt lärare som aktivt deltar i utbildning från respektive universitetet/medicinsk fakultet.

  • Föra dialog om utmaningarna vid de tre universiteten i att upprätthålla utbudet av vårdutbildningar.
  • Se över möjligheter till samarbete mellan universiteten.
  • Samplanering av utbildningsplatser i relation till tillgång på VFU-platser och kompetensförsörjningsbehovet.