Förbundsdirektion 2023-06-07–08

Datum 2023-06-07 - 2023-06-08

Tid 11:00

Plats Best Western Hotel Baltic, Sundsvall samt Sundsvalls sjukhus

Bifogade bilagor

Bilaga 43_2023-05-17 Protokoll AU Signed

Bilaga 44_Sammanträdesplan 2024 för Förbundsdirektion_AU

Bilaga 45a_Uppföljning 2022 av den sjukvårdsregionala cancerplanen 2022-2024

Bilaga 45b_Regional uppföljning med kvalitetsregisterdata

Bilaga 46_Revisionsberättelse år 2022 NRF

Bilaga 47a_Grundläggande granskning år 2022

Bilaga 47b_Granskning av årsredovisning 2022 PWC

Bilaga 47c_Granskning av god ekonomisk hushållning finansiella mål år 2022 PWC

Bilaga 47d_Granskning av löpande internkontroll

Bilaga 47e_Fördjupad granskning kunskapsstyrning

Bilaga 47f_Revisorernas skrivelse granskningar år 2022

Bilaga 47g_Yttrande med anledning av revisorernas rekommendationer 2022

Bilaga 48_Ansökan om bidrag för nästa steg i projektet samordnad utveckling för god och nära vård i glesbygdsperspektiv

Bilaga 49_Verksamhetsplan 2023-2025 reviderad juni

Bilaga 50_Prel budget 2024 ver 20230502

Bilaga 51_Beslut om stadsbidrag 2022 för fortsatt arbete med RCC Norr

Bilaga 52a_Uppföljning region och rikssjukvård 2022

Bilaga 52b_Årsuppföljning 2022

Bilaga 53_FUI-råd respektive regionalt vårdkompetensråd

Bilaga 54a_Tjänsteutrymme RDAL

Bilaga 54b_Fördelning region finansiering utökning RDAL

Bilaga 55_Avtal boendeavgifter mellan Hjältarnas hus och Norra sjukhusregionerna 2018

Bilaga 59_Protokoll FUI-rådet_2023-05-23

Bilaga 60_Protokoll NNHV 8 mars 2023

Bilaga 66_Finns publicerad under presentationer

Bilaga 67_2023-06-08 FD rapport i övriga frågor

Presentationer till föredragningar

Årsuppföljning 2022 FD 20230607–08

Presentation NRF Jenny och Nina

Informationsblad Norrskenskonferensen 14-15 september 2023

NRF 2023-06-07 Folktandvården RVN

SPOT presentation RVN

Sidan senast uppdaterad: 18 maj 2024

Skriv ut sida