Förbundsdirektion 2019-12-03–04

Datum 2019-12-03 - 2019-12-04

Plats Regionens Hus, Östersund

Handlingar

Program
Ärendelista
Protokoll

Presentationer:
Föredragningar på dagens sammanträde:
Presentationer – Kansliet Powerpoint
Presentationer – Kansliet PDF

Bifogade bilagor

2019-11-14 Protokoll AU

Bilagor
Bilaga. § 101 a. Revisorernas missiv med anledning av delårsrapport per 2019-08-31
Bilaga. § 101 b. Revisorernas utlåtande över delårsrapport 2019-08-31
Bilaga. § 101 c. Revisorernas granskning av av delårsrapport finansiell del per 2019-08-31
Bilaga. § 101 d. Revisorernas granskning av redovisad måluppfyllelse av delårsrapport finansiell del per 2019-08-31
Bilaga. § 102. Verksamhetsplan 2020-2022 och budgetramar 2020 för NRF
Bilaga. § 103. Verksamhetsplan kunskapsstyrning år 2020
Bilaga. § 104 a. Avtal om regionvård 2020
Bilaga. § 104 b. Samverkansavtal 2020
Bilaga. § 104 c. Prislista NUS 2020
Bilaga. § 104 d. Prislista ersättningsregler patienthotell 2020
Bilaga. § 104 e. Regional prislista 2020
Bilaga. § 105. Uppföljning av §§ 8 och 9 enligt avtal om regionvård 2018
Bilaga. § 106 a. Verksamhetsplan 2020 för Regionalt cancercentrum norr
Bilaga. § 106 b. Budget 2020 för Regionalt cancercentrum norr
Bilaga. § 107. Uppföljning 2019 av sjukvårdsregional cancerplan 2019-2021
Bilaga. § 108. Överenskommelse med patient- och närståendeföreträdare inom ramen för nationella systemet för kunskapsstyrning
Bilaga. § 109. Förslag till revidering av arbetsordning
Bilaga. § 110. Förslag till riktlinjer och arbetsprocess för internkontrollplan för NRF
Bilaga. § 111. Internkontrollplan 2020 för NRF
Bilaga. § 112. Kvalitetsredovisning från vissa universitetssjukhus – sammanfattning
Bilaga. § 113 a. Samverkansavtal Akademiska sjukhuset 2020-2023
Bilaga. § 113 b. Ekonomibilaga Akademiska sjukhuset
Bilaga. § 114. Ny ekonomibilaga från Karolinska universitetssjukhuset fr om 2020
Bilaga. § 115. Fördelning av forskningsanslaget Visare Norr 2020
Bilaga. § 116. Anmälan av protokoll från FUI-rådet
Bilaga. § 117. Rapport från nämnden för nationell högspecialiserad vård
Bilaga. § 122. Förbundsdirektören informerar
Bilaga. § 123. Uppföljning av givna uppdrag
Bilaga. § 124 a. Delegationsärende – Samordnad utveckling för god och nära vård i ett glesbygdsperspektiv

Sidan senast uppdaterad: 3 mars 2024

Skriv ut sida