Förbundsdirektion 2019-05-21–22

Datum 2019-05-21 - 2019-05-22

Plats Sundsvalls sjukhus

Bifogade bilagor

2019-05-02 Protokoll AU

Bilagor
Bilaga § 42. Revisionsberättelse
Bilaga. § 43 a. Revisonens granskningsrapporter 2018 – Grundläggande granskning 2018
Bilaga. § 43 b. Granskning avseende räkenskapsåret 2018
Bilaga. § 43 c. Granskning delårsrapport 2018-08-31 – finansiell del
Bilaga. § 43 d. Granskning av redovisad måluppfyllelse i delårsrapport 2018-08-31
Bilaga. § 43 e. Revisorernas skrivelse till Förbundsdirektionen
Bilaga. § 43 f. Förbundsdirektionens svar till revisorerna
Bilaga. § 44. Förslag till budgetram 2020
Bilaga. § 47 a. Arbetsordning för Norra sjukvårdsregionförbundet
Bilaga. § 47 b. Förslag till revidering av delegationsordning
Bilaga. § 48 a. Reviderad regional cancerplan för norra sjukvårdsregionen 2019-2021
Bilaga. § 48 b. Handlingsplan för cancervården Region Norrbotten 2019-2021
Bilaga. § 48 c. Handlingsplan för cancervården Region Västerbotten 2019-2021
Bilaga. § 48 d. Handlingsplan för cancervården Region Västernorrland 2019-2021
Bilaga. § 48 e. Handlingsplan för cancervården Region Jämtland Härjedalen 2019-2021
Bilaga. § 49. Uppföljning och analys av riks- och regionsjukvårdens kostnader
Bilaga. § 52 a. Delegationsärende – Återbetalning av medel för kommunal samverkan inom området psykisk hälsa
Bilaga. § 52 b. Delegationsärende – Avtal om finansieringsprinciper för nationell och sjukvårdsregional kunskapsstyrning
Bilaga. § 53. Anmälan av protokoll från FUI-rådet 2019-02-13
Bilaga. § 54. Minnesanteckning Nämnden för högspecialiserad vård 2019-03-13
Bilaga. § 60. Förbundsdirektören informerar
Bilaga. § 61. Uppföljning givna uppdrag
Bilaga. § 62. Beslut om statsbidrag 2019 för Regionalt cancercentrum norr

Sidan senast uppdaterad: 19 juli 2024

Skriv ut sida