Zykadia ARIL rekommendation 2016-03-04

Publiceringsdatum:

Zykadia, ceritinib

Avsett för behandling av vuxna patienter med anaplastisk lymfomkinas (ALK)-positiv avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) som tidigare behandlats med Krizotinib.