Giotrif ARIL rekommendation 2015-02-25

Publiceringsdatum:

Giotrif ® afatnib

Behandling med EGFR tyrosinkinasinhibitor afatinib (Giotrif ®), tabl., vid metastaserad lungcancer.

Sammanfattande ställningstagande

Norrländska läkemedelsrådets arbetsgrupp för regional introduktion av nya läkemedel (ARIL) rekommenderar landstingen i norra regionen att använda Giotrif vid behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad eller metastaserad icke småcellig lungcancer (NSCLC) med aktiverande mutation(er) av epidermal tillväxtfaktorreceptor (EGFR) och som tidigare inte behandlats med annan EGFR-TKI.

Lämpligt kvalitetsregister ska användas vid uppföljningen.
Kostnadskosekvensen beräknas vara neutral eller möjligen en besparing jfr. med annan behandling med gefitinib eller erlotinib.