Caprelsa ARIL rekommendation 2015-08-14

Publiceringsdatum:

Caprelsa, vandetanib

Behandling av aggressiv och symtomatisk medullär thyreoideacancer (MTC) hos patienter med icke-resektabel, lokalt avancerad eller metastaserad sjukdom.

Sammanfattande bedömning

Norrländska läkemedelsrådet rekommenderar landstingen i norra regionen att Caprelsa endast används hos särskilt utvalda patienter med aggressiv och symtomatisk medullär thyreoideacancer som är icke-resektabel, lokalt avancerad eller metastaserad. Nationellt protokoll saknas. Uppföljningen behöver därför planeras regionalt. Behandlingen kommer huvudsakligen att ordineras via Cancercentrums mottagning vid NUS, vilket gör att de få patienter det rör sig om, enkelt kommer att kunna följas upp årligen vad gäller behandlingstid, biverkningar och behandlingseffekt.