Utveckla preventiva metoder för bedömning och behandling av nedsatt aktivitets-/arbetsförmåga efter sjukskrivning

Projekt: Projekt 16/01

Annie Jonasson Hansen, Arbetsterapeut, doktorand, Åsele Vårdcentral
Christina Eriksson, 1:arbetsterapeut, Örnsköldsviks sjukhus

Målsättning och syfte

Jämförelse mellan två forskningsprojekt, båda med syfte att förstå och förklara vilka faktorer som kan vara av betydelse vid långtidssjukskrivning.

Metod

Jämförelse har utförts mellan sjukskrivna i två olika geografiska områden i Norrland. Undersökningspopulation var 135 personer från Västerbottens inland (nedan kallat Inland), och 46 från en kustkommun i Västernorrland (nedan kallt Kust). Uttagningskriterierna skiljde något. Båda grupperna involverades i undersökningen efter 28 sjukskrivningsdagar, men i Inland oavsett sjukskrivningsorsak medan i Kust exkluderades personer med invärtes- och graviditetsrelaterade symtom, samt psykiatriska sjukdomar. I jämförelsen ingick civilstånd, ålder, kön, utbildning, yrke, självrapporterade symtom, arbets- och livstillfredsställelse samt boendemiljö (landsbygd, tätort, stad). Vid insamling av undersökningsmaterialen har enkät och intervju använts. Försäkringskassorna i Västerbotten och Västernorrland deltog vid uttagning av undersökningspopulationen. En kontrollgrupp med friska Västerbottningar har använts vid bedömning gällande arbets- och livstillfredsställelse.

Resultat och betydelse

Många skillnader men också vissa likheter mellan Kust och Inland har påträffats i materialet vad gäller civilstånd, boende, utbildningsnivå, yrke, självskattade symtom, arbets- och livstillfredsställelse. Övervägande delen av respondenterna är arbetare med fysiskt tunga arbeten, kvinnor mestadels i offentlig sektor och männen i privat sektor. En tredjedel i båda undersökningsgrupperna var män och två tredjedelar kvinnor. Fler män än kvinnor var gifta/sambo i båda grupperna.Två tredjedelar anger besvär från rörelseorganen som sjukskrivningsorsak. Medelåldern var något högre i Kust-gruppen, 49 år mot Inland-gruppens 45 år. Utbildningsnivån var något högre i Inlandet, både gymnasial- och högskoleutbildning. Vid Kusten har fler yrkesutbildning. Vad gäller livstillfredsställelse så var Kust-gruppen mycket mer tillfredsställda med fritidssysselsättningar och kontakt med vänner än Inlands-gruppen. I stort sett vid samtliga bedömda parametrar omkring arbetstillfredsställelse så var Kust-gruppen mycket mer tillfredsställd än Inlandsgruppen.

Rehabiliteringsinsatser behöver utvecklas och prövas för att möta framtidens behov av förebyggande och rehabiliterande åtgärder. Studier har påvisat att åtgärder bör sättas in tidigt för att ge tillfredsställande effekt. Skillnaderna i undersökningsgrupperna bekräftar att hänsyn måste tas till demografiska faktorer, arbets- och livstillfredsställelse när man planerar interventioner för långtidssjukskrivna. Rehabiliteringsinsatser måste bygga på individuella behov ej generella. Bedömningar måste göras av personal med både medicinsk, social och psykologisk kompetens. Vid arbetsrehabilitering krävs dessutom biomekanisk, ergonomisk och pedagogisk kompetens.

Dokumentation och rapportering

Delrapportering av projektet har skett vid regionala FoU-dagar 30-31 augusti 2001 i Östersund. Resultaten från detta projekt planeras redovisas i vetenskaplig artikel och att ingå som del i pågående avhandlingsarbete.