Uppföljningsstudie av Primärregistret för prostatacancer i Norra regionen

Projekt: Projekt 18/02

Pär Stattin, Lektor, bitr överläkare, Urologkliniken, NUS
Lena Damberg, Chef OC, Onkologiskt center, NUS
Gunnar Pettersson, Överläkare, Urologkliniken, Sunderby sjukhus
Lars Danielsson, Klinikchef, Urologkliniken, Sundsvalls sjukhus

Målsättning och syfte

Målsättningen och syftet med studien är att undersöka skillnader i överlevnad mellan prostatectomi, strålbehandling och exspektans bland män som diagnostiseras med prostatacancer. Dessutom avser vi att undersöka frekvensen av biverkningar och komplikationer till följd av ovan nämnda behandlingar. För det tredje avser vi validera data i primärregistret för prostatacancer.

Metod

En retrospektiv serie baserad på primärregistret på ca 1000 fall där männen är under 70 år och har en lokaliserad prostatatumör diagnostiserad under åren 1997-2000. Via journalgenomgång av forskningssköterskor i de fyra länen extraheras data angående tumör, behandling, behandlingsdatum, biverkningar och kliniskt förlopp. De variabler som tidigare finns registrerade i primärregistret valideras.

Resultat

Vi befinner oss just nu i insamlingsskedet. Vi har kontaktat samtliga män som identifierats och fått mer än 95% av dessa mäns tillåtelse att gå igenom deras journaler. Data extraheras nu av forskningssköterskor i respektive län. Vi har haft ett möte med övriga regioner i Sverige som genomför samma studie som vi Vi kunde konstatera att vårt tidsschema var i förhållande till övriga regioner relativt gott trots uppkomna förseningar. En första rapport beräknas kunna presenteras vid Läkarstämman i november 2004. Denna studie kan ge viktig kunskap om utfallet av behandling vid prostatacancer. I Norra regionen innebär detta projekt dels att vi sprider epidemiologiskt kunnande och tänkande utanför Onkologiskt Centrum, dels att vi stärker en redan kraftig norrländsk organisation för cancerepidemiologiska studier.

Dokumentation och rapportering

Någon dokumentation har hittills inte frambringats, se ovan angående preliminär redovisning vid Läkarstämman. På grund av en kommunikationsmiss har vi tyvärr inte erhållit i stort sett någon del av den ursprungligen allokerade finansieringen trots att vi öppet redovisat att arbetet skett ffa under höstterminen 2003 men att vi ännu inte hade debiterats av resp. län före död-linjen för användandet av finasieringen. Vi ber därför att få återkomma med ny ansökan i höst då detta projekt kommer att ta ytterligare tid innan en final, slutredovisning kan äga rum.