Uppföljningsstudie av Primärregistret för prostatacancer i Norra regionen

Projekt: Projekt 18/02, Projekt 7/05

Pär Stattin, Universitetslektor, överläkare, Urologkliniken, NUS
Lena Damber, Chef, Onkologiskt centrum, NUS
Gunnar pettersson, Överläkare, Urologkliniken, Sunderby sjukhus
Lars Danielsson. Klinikchef, Urologkliniken, Sundsvalls sjukhus

Målsättning och syfte

i) undersöka överlevnad efter prostatectomi, strålterapi, hormonbehandling och aktiv monitorering ii) undersöka frekvens av biverkningar och komplikationer till följd av behandling iii) validera data i primärregistret för prostatacancer

Metod

Retrospektiv studie av 803 män med lokaliserad prostatacancer (Pca) under 70 år, diagnostiserade 1997-2002 i norra regionen. Via journalgenomgång av forskningssjuksköterskor i de fyra länen extraherades data angående tumör, behandling, behandlingsdatum, biverkningar och kliniskt förlopp. De variabler som tidigare fanns i primärregistret validerades. Överlevnadsanalys enligt Kaplan-Meier för varje behandlingsarm, stratifierat för tumör stadium, grad, PSA-nivå. Data har sedan poolats med fall i övriga landet till en nationell studie med 7 206 fall.

Resultat och betydelse

I norra regionen erhöll ungefär 1/3 av männen operation ( n=254), 1/3 aktiv monitorering (n=215) och 1/3 strålterapi (266) och 68 män (8 %) erhöll hormonbehandling. En procent av patienterna reopererades och 2 % fick en allvarlig störning av vattenkastningen efter operation. Av de män som primärt behandlades med aktiv monitorering hade efter medianuppföljning av 4 år 27 % fått kurativ terapi. Relativ överlevnad efter sju år utvärderad för patienter i hela landet var >95% för operation, strålbehandling och aktiv monitorering, medan patienter som hormonbehandlats hade 75 % överlevnad. Tumördifferentiering var en stark prognostisk faktor. Validiteten i primärrapporten bedömdes som god.

Dokumentation och rapportering

Regionala data har rapporterats på regionmötet i urologi januari 2007 i Umeå. Nationella data har sammanställt och rapporterats till Socialstyrelsen (1). Ytterligare statistisk bearbetning av data pågår för närvarande. En presentation ska göras på årskongressen för American Urological Association i Anaheim, USA av undertecknad (2) och arbete med artikel om aktiv monitorering pågår. Denna studie kommer att generera fler vetenskapliga rapporter när materialet blir mer moget.