Studie av cancerrisk hos män vid arbete i järnmalmsgruvor

Projekt: Projekt 15/09

Håkan Jansson, Onkologiskt centrum, NUS
Tohr Nilsson, Yrkes och miljömedicin, Sundsvalls sjukhus

Målsättning och syfte

Att studera dödlighet och cancerincidens hos järnmalmsarbetare i norra Sverige.

Metod

Studien utgick från en kohort bestående av 13 798 anställda från 1923-1996 i järnmalmsgruvor belägna i Kiruna respektive Malmberget. Genom att beräkna Standardized Mortality/Incidence Ratios jämfördes dödligheten respektive cancerincidensen i kohorten med motsvarande risker i norra Sverige. Sambandet mellan anställningstid som arbetare och risk för dödlighet eller incident cancer prövades med hjälp av Poisson regression. I analyserna prövades dels sambandet mellan risk och kumulativ anställningstid totalt och dels mellan risk och kumulativ anställningstid under jord. Dödsorsaker grupperades utifrån icd6-icd10 koder och cancerincidens utifrån icd7 koder på tresiffernivå. De grupper som studerades avgränsades utifrån ett minimum antal observerade eller förväntade fall (25 för cancerincidens och 60 för dödlighet). Döds- eller cancertyper som i tidigare studier påvisats som risker bland gruvarbetare har prövats även i denna studie, oavsett antal observerade eller förväntade fall i kohorten.

Resultat och betydelse

För cancerincidens var lungcancer, magcancer respektive läppcancer statistiskt signifikant överrepresenterat jämfört med förväntat från norra Sverige. Överrisken för lungcancer har presenterats och publicerats i tidigare studier och kan framför allt förklaras av radonexponering. Orsaken till överrisken i läppcancer är oklar och med endast 24 fall i kohorten är chanserna små att kunna koppla överrisken till en specifik exponering. För cancer i tjocktarmen var incidensen lägre bland underjordsarbetare än för norra Sverige. Dödlighet I stroke, matsmältningsorganen, urinvägarna, nervsystemen och cancer i ändtarm respektive njure visade på ett negativt samband med anställningstid. De observerade underriskerna kan bero på att ett fysiskt aktivt arbete har en skyddande effekt, att det sker ett naturligt urval av friskare arbetare som jobbar längre i gruvan eller att livsstilsfaktorer bland långtidsarbetare skiljer sig mot korttidsarbetare. I efterföljande studie skall denna frågeställning prövas.

Dokumentation och rapportering

Preliminära resultat har presenterats vid workshop i Tromsö om arbete i kallt klimat, oktober 2010.

Manuskriptet ” Crude Mortality and Cancer incidence among workers in a cohort of Swedish iron-ore miners. A long term follow-up.” Färdigställs under sommaren och skall skickas till Occupational and Environmental Medicine (OEM).

Studien kommer att vara del i doktorsavhandling som har titeln ” Strategies for assessing health risks in occupational cohort studies within the domain of northern Sweden” vilken genomförs av Ove Björ.