Sereoepidemiologisk studie av infektionssjukdomar i norra Sverige

Projekt: Projekt 22/09

Claes Ahlm, Infektionsklinken, NUS
Magnus Evander, Enheten för virologi, NUS
Alette Brorstad, Piteå VC

Målsättning och syfte

Målsättningen med projektet var att bygga upp en serum bank för att analysera olika infektioners utbredning i befolkningen i norra Sverige samt kunna korrelera dem till andra sjukdomar och hälsoproblem. Först planerades en studie vad gäller förekomsten av antikroppar mot Puumala virus som orsakar sorkfeber – en relativt vanlig och viktig norrländsk infektionssjukdom som förefaller öka.

Efter de stora epidemierna 1998 och 2007-2008 önskade vi genomföra en studie där det nu var möjligt att bättre studera förekomsten av sorkfeber i olika grupper samt relationen mellan genomgången infektion och olika hälsoproblem såsom t.ex. högt blodtryck och njurpåverkan bland de undersökta individerna.

Metod

En ny MONICA studie genomfördes våren 2009 då 2 500 slumpvis utvalda personer i åldersintervallet 25-74 år kallades. Inom varje åldersgrupp har 250 män och 250 kvinnor utvalts slumpvis och inbjudits till undersökning. Ett mycket omfattande frågeformulär ingick och en stor mängd bakgrundsinformation som beskriver de undersökta individerna insamlades. I undersökningen har även ingått kända kardiovaskulära riskmarkörer som totalkolesterol, blodtryck, BMI, midje- och höftmått och glukosbelastning på drygt häften av deltagarna. Med hjälp av frågeformulär har uppgifter samlats om bl.a. sociala faktorer, arbetsförhållanden, kostvanor, tobaksbruk, sjukdomar och läkemedelskonsumtion.

De olika variablerna analyserades i relation till tidigare genomgången sorkfeber infektion vilken påvisades genom förekomst av specifikt immunoglobulin G (IgG) antikroppar mot Puumala virus. För testning av specifika IgG i serum användes en nukleokapsid protein ELISA. Statistisk bearbetning har skett för att identifiera riskgrupper samt studera korrelationen mellan genomgången infektion och olika hälsoindikatorer som registrerats i MONICA studien.

Resultat och betydelse

Seroprevalensen var i snitt 13,4 % bland de undersökta personerna och än högre, 21 % bland de äldre, 65-75 år. Riskfaktorer som identifierades var rökning, boende på landsbygden, samt lantbruks- och skogsarbete. Ingen association mellan genomgången sorkfeber och högt blodtryck, diabetes, astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom, stroke eller hjärtinfarkt kunde påvisas i denna studie. För att säkert svara på frågan om långtidskomplikationer förekommer vid sorkfeber bör dock även uppföljande patientstudier göras.

Identifiering av riskgrupper är av vikt då ett fungerande vaccin mot hantavirus infektioner finns tillgängligt i framtiden. Att rökare har en ökad risk beror troligen på skadade luftvägar som skulle kunna underlätta infektion med Puumala virus som smittar via inandning. Detta borde ytterligare ge argument mot rökning.

MONICA projektets unika databas och den värdefulla serumbanken möjliggör framtida studier av olika infektioner bland befolkningen i norra Sverige.

Dokumentation och rapportering

Ett manuskript är under bearbetning för publicering. Preliminära data har redovisat vid MONICA forum juni 2010 samt 26 maj 2011. Projektet kommer också att redovisats 2011 vid regional FoU-dag och läkarstämman samt i massmedia.