Ny metodik för diagnostik av infektioner som orsakat proteslossning

Projekt: Projekt 28/09

Tor Monsen, Klinisk bakteriologiska laboratoriet, NUS
Satu Koskeniemi, Kliniska bakteriologiska laboratoriet, NUS
Micael Widerström, Infektionskliniken, Östersunds sjukhus
Lars Wallinder, Ortopedkliniken, NUS

Bakgrund

Proteslossning är en relativ vanlig komplikation efter ortopedisk kirurgi till stor del orsakas av låggradig infektion främst av koagulasnegativa stafylokocker (KNS) men också andra bakterier kan vara orsaken.

Målsättning och syfte

– att med ny provtagning och metodik (sonikering) förbättra diagnostiken av implantatrelaterade infektioner

– att implementera metodiken som rutinmetod vid diagnostik bland patienter med misstänkt protesinfektion

Metod

Prospektiv studie med provtagning i samband operation pga misstänkt protesinfektion. Följande prov togs för mikrobiologisk analys (vävnad-(x5), sonikat-odling). 30 tal patienter inkluderades under studieperioden.

Resultat och betydelse

Tidligare försök att påvisa bakterier genom påvisande av deras DNA visade sig vara svårt med gällande metodik. Arbete fortsätter för att lösa de problem som fanns förenad gällande teknik och preliminära resultat är lovande men fortsatta studier/utveckling behövs.

Odling från vävnadsbiopsier är något sämre än odling från sonikat (4/36 positiva i vävnadsodling, jämfört med 6/36 i odling av sonikat). Sonikering med efterföljande odling av sonikatvätskan är en lovande metodik för diagnostik av protesrelaterade infektioner. Genom vår utveckling förbättras metodiken som också har goda förutsättningar att decentraliseras till kliniker andra än universitetsklinik. Metodiken med sonikering används allt oftare i kliniskt arbete ffa. i prover från ortopedkliniken och metoden kommer inom kort att ingå i klinikens analysutbud. Mycket arbete kvarstår för att fullt ut nyttja potentialen av sonikering av implantat för diagnostik av implantat relaterade infektioner. Förbättrad diagnostik av implantatrelaterade infektioner ger underlag för en bättre handläggning av patienter med protesinfektioner i syfte att minska patientens lidande samt reducera sjukvårdskostnaderna.

Dokumentation och rapportering

Under perioden färdigställdes en vetenskaplig artikel:

Monsen T, Lövgren E, Widerström M, Wallinder L. In vitro effect of ultrasound on bacteria and suggested protocol for sonication and diagnosis of prosthetic infections. J Clin Microbiol. 2009, 47(8):2496-501.

Ingen redovisning av resultaten på externa möten men internt på kliniken.