Longitudinella studier av prostatacancer i Norra regionen, femårsuppföljning och symtomenkät

Projekt: Projekt 20/08

Pär Stattin, Urologiska klinken, NUS
Göran Beskow, Kir,klin, Östersuns sjukhus
Gunnar Pettersson, Urologiska kliniken, Sunderby sjukhus
Kerstin Åslund, Urologiska kliniken, Sundsvalls sjukhus

Målsättning och syfte

Syftet med dessa studier var att undersöka i) frekvensen av monitorering, fördröjd behandling vid lokaliserad prostatacancer (Pca) ii) utfallet efter primär monitorering, radikal prostatektomi (RP) och strålbehandling och iii) utfallet efter primär och fördröjd RP.

Metod

I Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) identifierades alla män under 70 års ålder som diagnostiserats med en lokaliserad Pca under tiden 1997-2002 i Sverige. Dessa män kontaktades för ett godkännande så att forskningssjuksköterskor fick tillåtelse att göra en journalgenomgång i medeltid fyra år efter diagnos för att ta reda på om ytterligare behandling givits, tumördifferentiering på operationspreparaten från RP, marginalstatus och ev kapselgenombrott. Totalt undersöktes journaler från 7 782 patienter. Dessutom gjorde vi en samkörning med Dödsorsaksregistret i medeltal åtta år efter diagnos.

Resultat och betydelse

i) Vi fann att bland dessa 7 782 män hade 2 065 män ställts på monitorering, 3 722 män genomgått primär RP, 1 632 män fått kurativ strålterapi och 363 män fått primär hormonbehandling. Efter en uppföljningstid av i medeltal 4 år hade 711 män som initialt monitorerats fått aktiv behandling som var RP för 279 män, radioterapi för 212 och hormonbehandling för 220 män (1).

ii) Vid samkörning med Dödsorsaksregistret fann vi att den beräknade kumulativa Pca-specifika dödligheten var 3.6% ibland män som monitorerats och 2.7% för dem som behandlats med kurativ intention (2). Bland män med lågrisktumör (icke-palpabel tumör Gleasonsumma 6 eller lägre och PSA under 10 ng/ml var den kumulerade Pca-specifika dödligheten 2.4% bland dem som inititalt monitorerats. Risken att dö efter tio år från annan konkurrerande orsak var 19% bland män som monitorerats och 10% bland män som fått kurativ behandling talande för att friska män oftare valdes till kurativ behandling.

iii) Vi undersökte också frekvensen av uppgradering av Gleasonsumma, positiva marginaler och kapselgenombrott i RP-preparat som utförts primärt och efter en initial period av monitorering. Vi fann det inte var någon säkerställd skillnad mellan primär och fördröjd RP avseende dessa faktorer (3).

Dokumentation och rapportering

1. Stattin P, Holmberg E, Bratt O, Adolfsson J, Johansson JE, Hugosson J. Surveillance and deferred treatment for localized prostate cancer. Population based study in the National Prostate Cancer Register of Sweden. J Urol 2008 180(6):2423-9

2. Stattin P, Holmberg E, Johansson J-E, Holmberg L, Adolfsson J, Hugosson J. Outcomes in localized prostate cancer: the National Prostate Cancer Register of Sweden Follow-up study. J Natl Cancer Inst. June 2010

3. B Holmström, E Holmberg, L Egevad, J Adolfsson, J-E Johansson, J Hugosson, P Stattin Outcome of primary vs. deferred radical prostatectomy. Study in the National Prostate Cancer Register (NPCR) of Sweden. J Urol Accepted October 2010.

Dessa arbeten har alla också rapporterats på nationella möten (läkarstämman och urologidagarna mm) och vid internationella möten (kongresser för amerikanska och europeiska urologsällskapen).