Klinisk fenotypning av astma bland vuxna

Projekt: Projekt 36/09

Eva Rönmark, OLIN-studierna, Sunderby sjukhus
Thomas Sandström, Lung- och allergikliniken, NUS

Målsättning och syfte

Projektet ingår som en del i studier om astma och allergier i befolkningen inom ramen för OLIN-studierna som pågått sedan 1985 i Norrbotten. Syftet med det aktuella projektet var att genom kliniska undersökningar identifiera olika fenotyper av astma. Vidare att beskriva dessa ur svårighetsgrad, grad av sensibilisering, co-morbiditet av bl.a. andra allergiska sjukdomar, kön- och åldersfördelning, socioekonomisk grupp, riskfaktormönster och prognos.

Metod

Av de totalt 15 000 vuxna som inviterats till enkätstudierna i Norrbotten år 2006 medverkade över 12 000 personer. Av de medverkande inviterades dels ett slumpurval om 1000 personer och dels 100 prevalenta och alla incidenta falla av astma, vilket totalt innebar 1142 personer till klinisk undersökning. Undersökning innefattade detaljerad strukturerad intervju, lungfunktionsundersökning, pricktest, blodprov för allergiantikroppar. Personer med astma besvarade särskilda frågor om sjukdomsyttring, symtom, svårighetsgrad, sjukvårdsbehov. Frågor om livskvalitet besvarades också.

Resultat och betydelse

Resultat från enkätstudierna visade att andelen med luftvägssymtom hade minskar signifikant mellan 1996 och 2006, särskilt bronkitiska symtom men också symtom som vid astma. Den största förklaringen till minskningen är att andelen rökare minskat kraftigt i befolkningen under samma period, från 28% till 17%. Andelen med astmadiagnos och andelen användare av astmamediciner hade däremot ökat signifikant. Resultaten tyder på att fler med luftvägssymtom diagnostiseras med astma 2006 jämfört med 1996. Av de 1142 som skulle inbjudas till klinisk undersökning var 1071 möjliga att invitera och 842 deltog (79%) i undersökningen som avslutades 2010. Under 2011 kommer blodproverna avseende IgE och IgG4 att analyseras. Data håller på att färdigställas för analyser. Identifiering av olika fenotyper av astma, deras prognos och riskfaktormönster kan skapa betingelser för preventiva åtgärder och utveckling av mer riktad behandling.

Dokumentation och rapportering

Liksom vid andra studier inom OLIN kommer resultaten att presenteras i vetenskapliga tidskrifter och vid nationella och internationella kongresser, vid läkarstämman, samt vid lokala och regionala FoU-dagar.