Kan man förbättra påvisandet av sena protesinfektioner med utvidgad provtagning vid reoperation?

Projekt: Projekt 23/06, Projket 25/07

Micael Widerström, Överläkare, Infektionskliniken, Östersunds sjukhus
Tor Monsen, Överläkare, Avd för klinisk bakteriologi, NUS
Anders Nyberg, Överläkare, Lab medicinska avdelningen, Sundsvalls sjukhus

Målsättning och syfte

  • Att genom ny provtagningsteknik och metoder förbättra diagnostiken av protesinfektioner
  • Att den nya tekniken skall vara så enkel att den kan få användning i framtida rutindiagniostik av misstänkta protesinfektioner.

Metod

Prospektiv studie där odling respektive DNA-analys av biofilm via knivskrap från protesdelar jämförts med konventionella protesnära vävnadsprover. 69 patienter som opererats för byte av höft-, eller knäprotes vid Sunderby-, Umeå-, Sundsvall, eller Östersunds sjukhus inkluderades under perioden januari 2006- maj 2008.

Resultat och betydelse

• Odling av biofilm från knivskrap förbättrar inte påvisandet av protesinfektion jämfört med rutinmässiga vävnadsodlingar (6/69 positiva i odling av biofilm jämfört med 7/69 positiva i vävnadsodling)

• Det finns en god korrelation mellan metoderna.

• Metodutveckling av kvantitativ DNA-analys pågår fortfarande

• Sedan 2007 används parallellt även en metod där de borttagna proteserna ultraljudbehandlas och därefter sker odling av vätskan runt protesen (sonikatet). Tekniken har används vid ett 80-tal operationer. Metoden har förfinats och förenklats och uppvisar preliminärt bättre känslighet jämförd med konventionell odling. Tekniken har goda förutsättningar att decentraliseras till andra kliniker än enbart universitetskliniker.

En förbättrad diagnostik ger underlag för att förbättra handläggningen av protesinfektioner i syfte att minska patientens lidande samt reducera sjukvårdskostnaderna.

Dokument och rapportering

Studien har presenterats vid

  • regionala forskningskonferensen ”Forskning i norr” i Sundsvall 21 maj 2008
  • den internationella konferensen ”Mikrobiologiskt vårmöte” Umeå 4 juni 2008
  • NOK (norrlands ortopedklubb) möte i Östersund 2008-10-03

Manuscript ”The in vitro effect of ultrasound on bacteria and a suggested protocol for sonication and diagnosis of prosthetic infections” har skickats in till Journal of Clinical Microbiology och är preliminärt accepterat för publicering. Revision pågår för närvarande.