Jämförelse mellan minilaparotomi och laparoskopisk kolecystektomi vid operation för gallblåserelaterad sjukdom

Projekt: Projekt 34/06

Erik Nilsson, Professor, Kirurgiska kliniken, NUS
Markku Haapamäki, Överläkare, Kirurgiska kliniken, NUS
Pär Nordin, Överläkare, Kirurgiska kliniken, Östersunds sjukhus
Mats Rosenmuller, Kirurg specialist, Kirurgiska kliniken, NUS

Syfte

  1. Att genom en expertbaserad randomiserad studie jämföra två tekniker för gallblåse/gallstensoperation avseende livskvalitet och hälsoekonomi.

  2. Att genom registerstudier analysera behandling och resultat av gallstensrelaterad sjukdom i Sverige 1988-2005.

Metod

1 För expertbaserad randomiserad studie har två grupper vid varje sjukhus upplärts i de två tekniker som studeras. En webb-portal för randomisering har utarbetats där också detaljer om teknikerna, använda formulär för värdering av patienternas tillstånd som underlag för hälsoekonomisk utvärdering finns angivna (www.norrlandskirurgi.se , klicka vidare på GANO). Via webb-portalen kan deltagande sjukhus direkt randomisera patienter. Patienter kommer att följas i ett år efter gallstensoperation.

2 För att klarlägga behandling och behandlingsresultat av gallstenssjukdom i Sverige de senaste 15 åren har avidentifierade datafiler från socialstyrelsen rekvirerats. Databearbetning sker i samarbete med docent Hans Stenlund, Institutionen för folkhälsa/epidemiologi i Umeå.

Resultat och betydelse

Vid tre sjukhus (Umeå, Lycksele och Östersund) finns expertis för att operera enligt både minilaparotomi och laparoskopisk kolecystektomi. Hittills har ca 250 av beräknade 400 patienter randomisrats i Umeå och Lycksele. Gallstensjukdomen är den mest kostnadskrävande av alla magtarm-sjukdomar. Den jämförande studien över minilaparotomi och laparoskopisk kirurgi inom gallstensbehandling kommer att vara av vägledande för val av operativ behandling. De två metoderna kommer att jämföras avseende patientrelaterat resultat samt hälsoekonomi. Registeranalyser på nationell nivå kommer att visa vårdtillfällen, operativ behandling och utfall i form av vårdtid och mortalitet för patienter med gallstensrelaterad sjukdom i Sverige.

Dokumentation och rapportering

Projektet kommer att leda till avhandlingar vid Umeå universitet för Mats Rosenmüller samt Birger Sandzén. Hittills har följande rapporter skrivits [1][2, 3]:

1. Rosenmuller M, Haapamaki MM, Nordin P, Stenlund H, Nilsson E: Cholecystectomy in Sweden 2000 – 2003: a nationwide study on procedures, patient characteristics, and mortality. BMC Gastroenterol 2007, 7(1):35.

2. Sandzén B, Rosenmüller M, Haapamäki MM, Nilsson E, Stenlund H, Öman M: Incidence, aetiological classification, procedures and mortality – a register study Submitted; 2008.

3. Sandzén B, Haapamäki MM, Nilsson E, Stenlund H, Öman M Mild acute biliary pancreatitis in Sweden 1988 – 2003: a nation-wide register study In manuscript; 2008