IVA i Norr i Samverkan. Med fokus på 2 delstudier. Sepsis: förekomst, behandling och outcome. Glutaminets betydelse vid svår sjukdom

Projekt: Projekt 47/06

Ola Winsö, Univ.lektor, Operationscentrum, NUS
Per Eriksson, Överläkare, Intensivavd, Sundsvalls sjukhus

Detta projekt består av 2 delar, en del med fokus på sepsis, en andra del med fokus på nutritionens betydelse vid akut svår sjukdom.

Målsättningen med den del som fokuserar på sepsis har varit att beskriva en kohort av patienter som vårdats på IVA, NUS pga sepsis, svår sepsis eller septisk chock. Tack vare ett IT-baserat journal och dokumentationssystem är det möjligt att karaktärisera dessa patienter med avseende på bakomliggande sjukdomar, sepsistillståndets svårighetsgrad, orsakande bakterie eller annan orsakande mikroorganism, behandling och förlopp (överlevnad; vårdtid). Den första delen av detta arbete beskriver perioden 2000-2002 och är publicerad sedan tidigare. Under år 2007 har arbetet med att beskriva patientdata för perioden 2003-2005 slutförts. Data är sammanställda (table 1) och skrivarbetet av artikeln är nästan slutfört. Genomgång av patienter från övriga år (mitten av 1980-talet till 1999, och 2006 och framåt) pågår, och har kommit ungefär halvvägs. Vi har fått klartecken från den Medicinska Biobanken, Umeå att ta ut prover från de patienter som ingår i vår sepsiskohort, och som före insjuknandet i sepsis lämnat prover till biobanken i anslutning till hälsokontroller (cirka 150 patienter). Dessa prover kan på ett unikt sätt användas för att karaktärisera patienterna med avseende på individuella faktorer med betydelse för den systeminflammatoriska reaktionen. Sådana individuella faktorer kan beskriva enskilda individers benägenhet att insjukna i svår sepsis. Denna kunskap kan leda till förbättrad, individualiserad behandling vid septiska sjukdomstillstånd. Denna studie har etiskt godkännande (diarienummer 06-144M).

Glutamin är en aminosyra som visat sig ha stor betydelse genom att gynnsamt påverka immunförsvar, vårdtid vid olika former av svår akut sjukdom, samt överlevnad efter intensivvård. En Nordisk multicenterstudie initierades med målsättningen att utvärdera/bekräfta hypotesen att glutamin gynnsamt påverkar förloppet vid IVA-krävande svår akut sjukdom. Studien pågick under några år huvudsakligen i Sverige, men Finland och Norge har också deltagit. Datainsamlingen är avslutad och databearbetningen har påbörjats. Principal investigator för studien är Professor Jan Wernerman, Huddinge. Undertecknad i Umeå har aktivt deltagit i studien, data från insamlade patienter redovisas i . Dataanalysarbetet sker nu i samarbete mellan oss i Umeå och Jan Wernermani Stockholm. Några färdiga data för presentation finns ännu inte.

På grund av personomsättningar i Sundsvall kom Sundsvall aldrig att deltaga i studien. Detta inrapporterades av undertecknad, och vi fick ändå klartecken att utnyttja anslaget, som i sin helhet användes till en delbetalning av studieflaskor glutamin.