Infektioner vid dentala implantat hos patienter i norra Sverige. Tillståndet efter ett decennium i funktion

Projekt: Projekt 28/07

Tomas Lindh, Övertandläkare, THU/Specialisttandvården/Parodontologi, NUS
Anders Olsson, Övertandläkare, Luleå/Specialisttandvården/Parodontologi

Målsättning och syfte

I norra Sverige introducerades behandling med dentala implantat tidigt på 1980-talet. Metoden är ett förstahandsalternativ i många fall av tandförluster. Hittills har nära 10.000 patienter behandlats i norra Sverige. Årligen behandlas ca. 1000 patienter i de två norra länen. Endast ett fåtal publicerade undersökningar har hittills uppmärksammat problemen med infektioner kring implantaten, periimplantit, som kan uppstå. Periimplantit är en inflammation i mjukvävnaden kring ett dentalt implantat med nedbrytning av benet som följd. Siffror på prevalens är osäkra, men kan ligga kring 15-20% eller högre. Periimplantit har stora likheter med parodontit (tandlossning). Båda tillstånden orsakas av interaktionen mellan immun-systemet och den egna bakteriefloran i munnen och förvärras av bl.a. rökning, diabetes, stress mm. Uppskattningsvis 10-15% av befolkningen har svår parodontit. Kliniska erfarenheter pekar dock på betydligt större svårigheter att effektivt stoppa pågående infektioner kring implantat jämfört med tänder. Implantaten har till skillnad från tänderna en ojämn metallisk yta som inte kan rengöras på samma sätt som rotytan. Infektioner vid implantat är mer aggressiva och leder på längre sikt till förlust av implantaten. Behandlingen är tids- och kostnadskrävande och fordrar operativa ingrepp. Det saknas idag en långsiktig strategi för behandling av periimplantit. Uppkomsten av infektion kring implantaten bör kunna förebyggas. Profylaktiska åtgärder kan riktas till individer ur riskgrupper, t.ex. rökare, diabetiker och patienter med tandlossning. Syftet med den pågående studien är att kartlägga förekomsten av periimplantit hos de patienter som behandlats med dentala implantat i Norr- och Västerbotten sedan 10 år tillbaka. Målet är att erhålla kunskap om prevalens av periimplantit i denna population för att kunna utarbeta strategier för patienturval och uppföljning av behandlingen för att förebygga uppkomst av långsiktiga komplikationer till behandling med dentala implantat.

Metod

Alla patienter som behandlats med dentala implantat i Norr- och Västerbottens län och under ett kalenderår, 1998 eller 1999 (10 års funktionstid) identifieras via Försäkringskassans centrala register i Östersund. Ett statistiskt representativt urval ur denna grupp (ca.150 patienter) undersöks därefter enligt ett standardiserat protokoll. Protokollet innehåller till vissa delar de rutinundersökningar som vanligen utförs vid de reguljära kontroller som brukar genomföras upp till 5 år efter implantatoperationen. Datorstödd statistisk databehandling med SPSS används för deskriptiv statistik, Kaplan-Meier analys av implantatförluster, samt analys av relaterade faktorer såsom rökning, parodontit och möjligheter till effektiv munhygien och eventuella professionella profylaktiska åtgärder som satts in efter den protetiska behandlingen.

Resultat och betydelse

Arbetet har hittills inneburit föreberedelser för den kliniska delen av undersökningen. Kontakter med försäkringskassans enhet i Östersund har upprättats och etiskt prövnings-tillstånd har sökts hos och erhållits från Regionala etiskprövningsnämnden i Umeå (Dnr 08-087), 2008-08-29. Ytterligare anslag för genomförande av den kliniska delen i Norrbotten har erhållits från Norrbottens läns landsting. På grund allvarlig sjukdom hos medsökande har dock undersökningarna av patienterna ännu ej startat. Vi räknar med att genomföra den delen under 2010. Anslag för kostnaderna förknippade med de kliniska undersökningarna i Västerbotten har sökts hos Västerbottens läns landsting, FoU. När studien är genomförd kan storleken på problemen med periimplantit bedömas ur ett befolkningsperspektiv. De data som ligger till grund för nuvarande beräkningar är tagna från mindre kohorter av patienter, ofta från en och samma klinik. Vårdkostnaderna i större sammanhang är okända. Resultaten skall också ligga till grund för en samlad strategi för att förebygga fortsatta problem med implantatbehandlingar. Nyligen publicerade resultat pekar på att patienturval och design av den protetiska konstruktionen kan vara underskattade faktorer vid utvecklingen av periimplantit. Dessa faktorer går att påverka.