Hur påverkas man av att arbeta i starka magnetfält? En enkätstudie av MRI-personal

Projekt: Projekt 31/08

Kjell Hansson Mild, Forskare, Radiofysik, Umeå universitet
Tohr Nilsson, Överläkare, Yrkes- och miljömedicin, Sundsvalls sjukhus

Målsättning och syfte

Syftet med studien har varit att kartlägga den allmänna förekomsten av besvär bland röntgen­sjuksköterskor som arbetar med magnetresonanskamera (MR-sköterskor) och jämföra besvärs­förekomsten bland dem som arbetar med 1 resp. 1.5 T MR med dem som även använder 3 T.

Metod

En enkät distribuerades till alla (67 st) MR-sköterskor i norra regionen; de sjukhus som ingick var Gällivare sjukhus, Sunderby sjukhus. Piteå älvdals sjukhus, Skellefteå lasarett, Norrlands universitets­sjukhus, Örnsköldsviks sjukhus, Sollefteå sjukhus, Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand och Östersunds sjukhus. Enkäten innehöll frågor om arbetsförhållande, allmänt hälsotillstånd, symptom som yrsel, illamående, koncentrationssvårigheter, minnesförlust, dåsighet/trötthet, huvudvärk, metallsmak i munnen, illusion av rörelse, ringande känsla/ljud i huvudet och sömnstörningar. Frågor om relation mellan upplevda symptom och arbete med MR-kamera, när symptomen uppstår och hur länge de varar ingick också i enkäten. Den psykosociala arbetsmiljön beskrivs av de vanligt använda frågorna 5 – 8 i enkäten där ett psykosocialt index skapats där ”låg” betecknar det bästa psykosociala miljön och lägsta arbetsbelastning.

Resultat och betydelse

Totalt svarade 59 st på enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 88 %. Av dessa var 10 män och 49 kvinnor och medelåldern var 47 år. Medelarbetstiden med MR-undersökningar är 8 år. Medelarbetstiden i MR-undersökningsrummet var 61 minuter och i medeltal utförde man 10 undersökningar per dag. Tretton personer rapporterar att något eller några av symptomen uppstår eller förvärras i samband med arbete i MR-undersökningsrummet och alla dessa 13 var kvinnor. Bland de åtgärder som vidtagits för att minska symptomen märks att man rör sig långsammare nära MR-kameran och undviker att vistas nära MR-kameran.

I en öppen fråga i enkäten fick personerna ange vilken arbetsmiljöfaktor som de anser sig mest besvärad av. Totalt svarade 50 personer på denna fråga och de vanligaste arbetsmiljöfaktorer man nämner är buller/ hög ljudnivå (21 st) från MR-kameran men också från omgivande datorer, telefonsamtal, fläktar etc. och stress (27 st) såsom ”hårt tempo”, ”tidspress”, ”ständigt försenad”, ”komplicerade undersökningar”.

Dokumentation och rapportering

En kortfattad rapport är skriven och är redovisad för de som ingått i undersökningen. En publicering av resultaten ska göras i internationell vetenskaplig tidskrift. Vi har redovisat detta vid en inter­nationell konferens, BIOEM 2009, i Davos, Schweiz, juni 2009, och en fortsättning på detta är planerad tillsammans med samarbetspartners från Finland, England och Holland.