Endotoxin och endotoxin-antikroppar vid akut systemisk inflammatorisk reaktion (SIRS) under intensivvård i Norra regionen

Projekt: Projekt 21/99

Örjan Eriksson, Docent, överläkare, Sunderby sjukhus
Björn Biber, Professor, IVA, NUS
Robert von Essen, Docent, överläkare, Mikrobiolog lab, Sunderby sjukhus
Anders Rydvall, Överläkare, IVA, NUS

Målsättning och syfte

Vid sepsis, orsakad av bakterier frisätts endotoxin. Endotoxin, som utgörs av lipopoly-sackarider i ytterväggen av gramnegativa bakterier, initierar en kaskadreaktion i kroppen, som bl.a. via proinflammatoriska cytokiner (ex, TNF-a , interleukin-1 och interleukin-6). ger upphov till en systemisk inflammatorisk reaktion (SIRS). Denna SIRS-reaktion förklarar mycket av symptomatologin vid sepsis.

Man har fortfarande bristfällig kunskap om hur nivåerna av endotoxin förändras under den septiska sjukdomsperioden, och framför allt om samspelet mellan endotoxinantikroppar och det cirkulerande endotoxinet.

Syftet med studien var att karaktärisera hur endotoxinnivåer och antikroppsnivåer mot endotoxin förändras under det septiska sjukdomsförloppet och hur dessa nivåer korrelerar till prognosen vid allvarlig septikemi.

Metod

Nyligen har två metoder för bestämning av endotoxinantikroppar (Endotoxin Core antikroppar typ IgG resp IgA) blivit tillgängliga. En av gruppens medlemmar (Örjan Eriksson) har dessutom utvecklat en ny metod för bestämning av S-Endotoxin Core antikroppar typ IgA.

Studieprotokoll

Hos patienter med akut debut av sepsis registrerades vid vissa tidpunkter, efter ett standardiserat protokoll, vitalparametrar som andningsfrekvens, hjärtfrekvens, medelblodtryck, temperatur, medvetandegrad och urinproduktion. Vid motsvarande tidpunkter togs också blodprov för analys av endotoxinantikroppar, och för bred klinisk kemisk analys.

Resultat och betydelse

Att inkludera sepsispatienter visade sig vara svårare än beräknat, eftersom endast patienter med primär sepsis (dvs tidigare väsentligen friska patienter som kommer hemifrån) kunde inkluderas. Vi lyckades så småningom inkludera 3-4 patienter. När vi sände denna första omgång blodprover för analys till Sunderbyns sjukhus, visade det sig emellertid att man hade svårigheter med att genomföra analyserna. På grund av detta faktum har intensiteten i studien avstannat.

Dokumentation och registrering

På grund av att studien i praktiken är avbruten har några andra data än vitalparametrar och rutinmässiga analyser utförda på kliniskt kemiskt laboratorium inte kunnat erhållas. Dessa data bedöms i sig inte tillräckligt intressanta för en vetenskaplig redovisning.