En prospektiv randomiserad studie för att utvärdera effekten av tonsillektomi som behandlingsmetod hos vuxna med obstruktivt sömnapnesyndrom och samtidig tonsillhypertrofi

Projekt: Projekt 16/09

Thorbjörn Holmlund, ÖNH kliniken, NUS
Alexandara Schindele, ÖNHkliniken, Östersund
Torbjörn Larsson, ÖNH kliniken, Sunderby sjukhus
Thomas Eriksson, ÖNH Kliniken, Sundsvalls sjukhus

Målsättning/Syfte

Att i en prospektiv kontrollerad randomiserad studie utvärdera effekten av tonsillektomi på sömnapné hos vuxna med obstruktivt sömnapnesyndrom (OSAS) och tonsillhypertrofi. Vidare att utvärdera eventuella postoperativa komplikationer, t.ex. sväljningsdysfunktion. Detta för att kunna erbjuda dokumenterad optimal behandling till denna patientkategori.

Metod

Patienter Deltagarna i studien kommer att rekryteras från önh-klinikerna i norra regionen. Initial klinisk undersökning med bedömning av tonsillstorlek enligt Friedmans klassificering. Patienter med OSAS symtom, där det i status noteras stora tonsiller får sedan genomgå sömnregistrering, fluoroskopisk sväljningsundersökning och BMI-kontroll. Inkluderade patienter är män och kvinnor,18-59 år, med påvisat AHI >10 och samtidig tonsillhypertrofi, grad >2 enligt Friedmans klassifikation och där tonsillektomi bedömts som förstahands behandling. Exklusionskriterier: Patienter med hjärt/kärlsjukdom klassificerade som klass > 3 NYHA (New York Heart Association) och/eller drabbats av stroke., tidigare gomoperation samt BMI >32.

Totalt beräknas ca 80 patienter från centra i norra regionen inkluderas i studien.(Umeå, Sunderbyn samt Sundsvall).

Sömnregistrering Sömnregistering sker preoperativt efter inklusion samt 6 månader postoperativt. Samtliga patienter undersöks i hemmet med sömnregistrering under en natt. Registreringen sker med Embletta, databearbetning med Somnologica.

Frågeformulär Pre- och postoperativt får patienterna besvara frågeformulär (ESS, SF-36, FOSQ). Där ESS är ett instrument för mätning av dagtrötthet, SF-36 ett instrument för att mäta självrapporterad fysisk och psykisk hälsa, FOSQ är ett instrument för mätning av livskvalité. Samtliga frågeformulär är validerade.

Röntgenundersökning Videoradiografisk sväljningsundersökning utförs före samt 6 månader efter kirurgi på de patienter som inkluderas i Umeå

Resultat/Betydelse

Om det kan verifieras att tonsillektomi kan lindra/bota OSAS i ett selekterat patientmaterial kan det få stor betydelse för livskvalitén i denna patientgrupp. Studien förväntas visa vilka patienter som har störst nytta av denna typ av kirurgi och underlätta valet av behandlingsmetod i kliniken. Projektet fortgår och planeras att vara avslutat om ca 2 år. Inkludering av patienter sker löpande vid de 3 studieorterna. Preliminära resultat visar på en god behandlingseffekt av ovan beskrivna operationsmetod. Projektet är en del av en kommande doktorsavhandling och resultaten planeras att publiceras i vetenskaplig tidskrift samt på vetenskapliga konferenser.