Betydelse av nätets tjocklek vid operation för ljumskbråck? En expertbaserad randomiserad studie i Norra Sjukvårdsregionen

Projekt: Projekt 32/06

Erik Nilsson, Professor, Kirurgkliniken, NUS
Pär Nordin, Överläkare, Kirurgkliniken, Östersund sjukhus
Markku Haapamäki, Överläkare, Kirurgkliniken, NUS
Georgios Stylianidis, ST-läkare, Kirurgkliniken, NUS

Målsättning och syfte

  1. Att jämföra lättviktsnät med standardnät (tungt) med avseende på recidiv, kronisk smärta och kostnader efter operation för ljumskbråck.
  2. Att studera inverkan av standardiserad operationsteknik på resultat av bråckoperation.

Metod

För att analysera inverkan av olika nät (samma material, polypropylen, men av olika tjocklek) används en expertbaserad randomiserad studieteknik, där varje operatör är speciellt tränad för att använda det ena av de två näten som ska studeras. Varje operatör som deltar i studien har genomgått ett träningsprogram och därefter kvalificerats som experter på sin metod. Studiens uppläggning initierar möjligheten att analysera introduktion av standardiserad operationsteknik. I studieprotokollet ingår frågeformulär avseende smärta och generell livskvalitet vilket gör att undersökningen kan utgöra underlag för hälsoekonomisk utvärdering. Samtliga patienter kommer att följas tom ett år efter operation då också klinisk kontroll kommer att ske.

Resultat och betydelse

En standardisering av operationsteknik i lokalanestesi har utvecklats. Lokalanestesi har valts som anestesiform därför att den i tidigare studier visat sig minst komplikationsbelastad och mest kostnadseffektiv. Vid diskussion angående operationsdetaljer framkom viktiga synpunkter som tidigare inte vetenskapligt utvärderats. Detta har bl a lett till en register-baserad studie avseende handläggning av bråcksäck vid sk laterala bråck, vilket beräknas utgöra underlag för en vetenskaplig publikation. För den aktuella studien har en Webb-portal utarbetats som möjliggör randomisering, www.norrlandskirurgi.se/LJUNO. Hittills har 291 patienter av beräknade 400 randomiserats från två deltagande sjukhus (Östersund och Umeå).

Operation för ljumskbråck har kommit till ett skede där patientupplevande inkluderande långvarig smärta är viktigare resultatmått än återfall i ljumskbråck. Därför är den aktuella studien som har möjlighet att bedöma dessa parametrar och utgöra underlag för hälsoekonomisk utvärdering av stor betydelse. Studien kan få stor inverkan på den rutinmässiga handläggningen av ljumskbråck. I Sverige utförs årligen ca 18 000 ljumskbråcksoperationer varför resultatförbättringar har stor betydelse för landets sjukvård. Om andelen patienter med betydande smärtupplevelse postoperativt kan minskas med användningen av ett nytt lättviktsnät kan både individuella och samhällsekonomiska vinster fås om tekniken resulterar i kortare sjukskrivningsperioder och mindre arbetsfrånvaro.

Dokumentation och rapportering

En första rapport kan sammanställas först ca 6 mån efter operation av den sist randomiserade patienten. Den första vetenskapliga rapporten beräknas vara klar våren 2009.