Behandling av avancerad pankreascancer – en randomiserad fas-3 studie

Projekt: Projekt 18/05

Peter Naredi, Professor, Kirurgiska kliniken, NUS
Erik Nilsson, Överläkare, Kirurgiska kliniken, Sunderby sjukhus
Lars Franzen, Professor, Onkologkliniken, Sundsvalls sjukhus
Conny Svensson, Överläkare, Kirurgkliniken, Östersunds sjukhus

Bakgrund

Varje år insjuknar cirka 900 personer i Sverige i pankreascancer. Vid symtomdebut har de flesta patienter en avancerad sjukdom med lokal cancerväxt, spridning i bukhålan eller till levern. Om man inte kan operera bort cancern, dör hälften av patienterna inom 4 månader och nästan alla efter 1 år.

En etablerad behandling vid icke borttagbar pankreascancer är intravenöst givet gemcitabin (Gemzar®). Tumörresponsen är under 10% och överlevnaden förlängs med några månader jämfört med allmänt understödjande behandling. Mer toxiska kombinationsbehandlingar med flera cytostatika och strålning är inte effektive.

Metod

Vid Kirurgiska kliniken, NUS har vi i samarbete med övriga kirurg- och onkolog-kliniker i norra regionen utvecklat och genomfört en fas-2 studie där intraperitoneal behandling med 5-FU och intravenöst leucovorin givits till patienter med icke resektabel pankreascancer. Vi har visat att behandlingen går att genomföra på kirurgmottagningar i regionen och biverkningarna är minimala. Överlevnadstiden är jämförbar eller bättre än vid gemcitabinbehandling.

Ger man cytostatika intravenöst är det svårt att få tillräckligt höga koncentrationer i vävnader dit pankreascancer normalt sprids (bukhålan, lever och lymfkörtlar). Det finns farmakokinetiska fördelar med att ge 5-FU i bukhålan. Förutom höga intraabdominella koncentrationer av 5-FU så tas 5-FU upp i lymfbanor och portablodflödet vilket innebär att höga koncentrationer av 5-FU erhålls i lymfkörtlar och lever.

Målsättning och syfte

Baserat på våra erfarenheter genomför vi en multicenter, prospektiv, randomiserad fas-3 studie där intraperitoneal behandling med 5-FU och intravenöst givet leucovorin jämförs med intravenös behandling med gemcitabin. Vår primära målsättning är att påvisa förlängd överlevnad hos patienter som får intraperitoneal behandling med 5-FU. Sekundära mål är att uppnå förbättrad tumörrespons, tid till sjukdomsprogress, mindre biverkningar och förbättrad livskvalitet.

Resultat

Studien pågår och patienter från hela norra regionen inkluderas i studien. Hitintills har 38 patienter inkluderats. En interimsanalys planeras när 50 patienter avlidit vilket troligtvis är under 2009. En redovisning av resultaten kan tidigast ske under andra halvåret av 2009.

Dokumentation och rapportering

Studien har presenterats vid flera regionala möten för de behandlande klinikerna. Vid ett par tillfällen har studien presenterats nationellt. En doktorand är involverad i studien.