Astma, allergi och luftvägssymtom bland vuxna – trender i prevalens och incidens baserade på kliniska valideringsstudier

Projekt: Projekt 18/06, Projekt 12/07, Projekt 34/08

Eva Rönnmark, OLINstudierna vo medicin, Sunderby sjkuhus
Thomas Sandström, Lung och allergikliniken, NUS

Målsättning och syfte

Projektet ingår som en del i långsiktiga studier om astma och allergier i befolkningen inom ramen för OLIN-studierna som pågått sedan 1985 i Norrbotten. Övergripande syfte med de aktuella projekten var att undersöka om det skett någon förändring av förekomsten av astma, luftvägssymtom samt allergisk sensibilisering bland vuxna under de senaste 20 åren. Ytterligare syfte var att studera incidens och remission av astma.

Metod

Metoderna innefattar postala enkäter samt kliniska undersökningar av representativa urval av vuxna i åldrarna 20-79 år i Norrbotten. År 2006 inbjöds 14 551 individer till en enkätstudie av vilka 6617 hade deltagit i en identisk studie 1996. Deltagandet var stort. Ett slumpurval av dem som besvarade enkäten inbjöds vidare till kliniska undersökningar innefattande strukturerad intervju, lungfunktionstest, pricktest, blodprov för IgE och genetik, samt studie om livskvalitet. Av 1142 slumpvis utvalda var 1103 möjliga att invitera och hittills har 831 (75%) deltagit.

Resultat och betydelse

Resultat från enkätstudierna visade att andelen med luftvägssymtom hade minskar signifikant mellan 1996 och 2006, särskilt bronkitiska symtom men också symtom som vid astma. Den största förklaringen till minskningen är att andelen rökare minskat kraftigt i befolkningen under samma period, från 28% till 17%. Andelen med astmadiagnos och andelen användare av astmamediciner hade däremot ökat signifikant. Resultaten tyder på att fler med luftvägssymtom diagnostiseras med astma 2006 jämfört med 1996. Analyserna av de kliniska undersökningarna kommer att klargöra om det skett någon reell ökning av astma eller om ökningen av andelen med läkardiagnos kan förklaras av ökad diagnostisk intensitet och ökad medvetenhet bland befolkningen. Studien har tydligt påvisat det positiva av att rökningen minskat i befolkningen och för första gången kan vi konstatera att luftvägshälsan bland Norrbottningar har förbättrats.

Dokumentation och rapportering

Resultaten kommer att ingå i en pågående doktorsavhandling. Resultaten har presenterat vid natuionella och internationella kongresser, vid läkarstämman, samt vid lokala och regionala FoU-dagar.

Ref lista

Lundbäck B, Rönmark E. General population-based cohorts for studies of lung health in adults in Sweden. Clin Respir J 2008; 2: 2-9.

Lundbäck B, Hedman L, Sundberg S, Bjerg-Bäcklund A, Lindberg A, Nyström L, Rönmark E. Decreased prevalence of respiratory symptoms in Northern Sweden parallels to decrease in smoking – a report from the OLIN studies. ERS 2007.