Allmäntillstånd vid palliativ cytostatikabehandling

Projekt: Projekt 4/09

Bertil Axelsson, Storsjögläntan, kir klin, Östersund
Claes Lundgren, VIOOL, Skellefteå
Karin Palmberger, AHS, Umeå
Ulla Näppä, Storsjögläntan, Östersund

Målsättning och syfte

Målsättningen med projektet genom Visare Norr var att starta framtagandet av ett enkelt sätt att mäta palliativa patienters subjektiva känslor av ork och välbefinnande inför behandling med palliativ cytostatika. Anledningen är att internationella studier visar att upp till 43 % av patienter med obotlig cancer cytostatikabehandlas under sista levnadsmånaden. Att finna patienter med alltför sänkt allmäntillstånd och bespara dem den påfrestning som cytostatikabehandling medför innebär en vinst för patientens välbefinnande. En sekundär vinst kan vara minskade sjukvårdskostnader. Syftet med projektet är att utveckla en enkel enkät som ska kunna användas som komplement till blodproverna som rutinmässigt tas inför varje palliativ cytostatikabehandling.

Metod

Studien består av fyra delstudier.

Delstudie 1: Kohortstudie, genom retrospektiv journalgenomgång, för kartläggning av andelen patienter med epitelial cancer som cytostatikabehandlades under sista levnadsmånaden i Jämtland (ett sjukhus), Västerbotten (tre sjukhus) och Norrbotten under 2008 (fem sjukhus via ett).

Delstudie 2:Utveckling och tester av en enkät för att mäta allmäntillstånd vid behandling med palliativ cytostatika vid sjukhusen i Östersund, Skellefteå och Umeå. Patienter har rekryterats av forskaren UN samt av personal på cytostatikabehandlingsavdelningarna. Enkätens reliabilitet och validitet har testats med ickeparametriska metoder.

Delstudie 3: Kvalitativa intervjuer med sjuksköterskor som ger palliativa cytostatikabehandlingar för att få förståelse för vilka tecken de se ser hos patienten som tyder på att han/hon börjar bli för svag för att orka med mer behandling.

Delstudie 4: Kvalitativa intervjuer med patienter som cytostatikabehandlas för att få förståelse för vilka kriterier de ser hos sig själva så att de anser sig starka nog att få behandling.

Resultat och betydelse

Så här långt visar studien att 23% av patienterna med epitelial cancer i de tre nordligaste länen cytostatikabehandlades under sista levnadsmånaden. Andelen sjukhusinläggningar relaterade till behandlingarna var högre hos gruppen som fick behandling sista månaden och de dog i högre utsträckning på institution. Utvecklingen av enkäten visar att den går att använda för att särskilja patienter med påverkat allmäntillstånd från dem som är opåverkade. Enkäten skulle kunna vara ett enkelt och billigt sätt att få ett komplement till blodproverna som för närvarande utgör kriterium för om behandling ska ges eller ej. Intervjustudierna har påbörjats men inte hunnit analyseras. Studien genomförs som ett avhandlingsarbete där medlen från Visare Norr har varit en finansiell möjlighet att starta projektet. Arbetet beräknas vara klart våren 2014.

Dokumentation och rapportering

Delstudie 1: Näppä U, Lindqvist O, Rasmussen BH, Axelsson B. Palliative chemotherapy during the last month of life. Ann Oncol. 2011 Mar 14. doi:10.1093/annonc/mdq778

Även presenterats som poster på EAPC konferens i Glasgow 2010 och Medicinska Riksstämman, Göteborg 2010.

Delstudie 2 skickad till Acta Oncologica juli 2011. Ej erhållit svar därifrån ännu.