Projekt

Bild6
Bild: Nodsystemet

Forum norr är en av sex regionala noder inom samarbetet Kliniska Studier Sverige som finansieras och stöds av VetenskapsrådetSamarbetet går ut på att stärka förutsättningarna att bedriva kliniska studier. Här kan du ta del av de projekt som utförs nationellt inom Kliniska Studier Sverige samt regionalt inom noden Forum Norr.


Nationella utvecklingssatsningar

Forum Norr projektleder eller deltar i nationella utvecklingssatsningar som genomförs inom Kliniska Studier Sverige.

Utvecklingssatsningarna, som finansieras av Vetenskapsrådet, kan genomföras i form av utredningar eller utvecklingsprojekt. Det kan handla om utvecklandet av mallar, checklistor och arbetsprocesser som förenklar arbetet med kliniska studier.

Främja möjligheterna till att bedriva klinisk forskning och kliniska studier inom primärvården; nodernas roll och möjligheter

Syftet med utredningen (förstudien) var att identifiera behov och faktorer som är av betydelse för att främja klinisk forskning inom primärvården samt att utreda vilket stöd som noderna skulle kunna bidra med för att främja möjligheterna till klinisk forskning inom Primärvården.

Detta gjordes genom en omvärldsanalys där olika faktorer, hinder och möjligheter, som påverkar forskning inom primärvården identifierades. Utifrån dem genomfördes en workshop med intressenter där de aktiviteter som noderna kan bidra med identifierades. Förhoppningen är att genom dessa aktiviteter kunna främja forskning inom Primärvården i hela landet.

Alla regionala noder deltog från november 2019 – februari 2021 i utvecklingssatsningen som leddes av Forum Norr. Resultatet presenteras i en projektrapport.

Ta del av utredningen och resultatet i sin helhet i rapporten nedan

Kontakt
Beatrice Backman Lönn
E-post: beatrice.backman.lonn@rvn.se

Sofie Holmgren
E-post: sofie.holmgren@regionvasterbotten.se

”Satellitsites” – göra det möjligt att dela studiearbete mellan olika sjukvårdshuvudmän, kliniker och enheter

Syftet med förstudien var att genomföra en omvärlds- och behovsanalys för satellitsites – modell, från hälso- och sjukvård-, studiedeltagare-, akademi- och life science -perspektivet.

Det finns behov av att kartlägga möjligheter och hinder för studier som utförs vid flera kliniker, enheter eller sjukvårdshuvudmän men som kan betraktas vara gjorda vid ett site (huvudsite med satellitsites). I dessa fall utför huvudsite och satellitsite(s) tillsammans de studierelaterade uppgifterna som ett center i studien.

Modellen kan möjliggöra fler kliniska studier till fler patienter och fler kliniker. Alla regionala noder deltog under åren 2020-2021 i utvecklingssatsningen som leddes av Forum Norr. Resultatet presenteras i en projektrapport.

Ta del av förstudien och resultatet i sin helhet i rapporten nedan

Kontakt
Marja-Liisa Lammi Tavelin
E-post: MarjaLiisa.LammiTavelin@regionvasterbotten.se