Sjukvårdsregionalt Cancercentrum Norr

RCC Norr utgör en del av systemet för kunskapsstyrning och styrs av NRF. RCC Norr arbetar utifrån den nationella cancerstrategin för att uppfylla sjukvårdsregionens vision ”Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd”. Målet är att färre ska insjukna i cancer och fler överleva längre med en bättre livskvalitet.

RCC Norr ansvarar bland annat för samordning av standardiserade vårdförlopp (SVF) och nationella vårdprogram inom cancerområdet, samt för verksamhetsutveckling baserad på kvalitetsdata. Som registercentrum­organisation stöder RCC Norr utvecklingen av flera nationella register. Som kunskapsorganisation samverkar RCC Norr med Norrlandsregionernas linjeorganisationer och genom sjukvårdsregionala processledare, som tillsammans med tvärprofessionella arbetsgrupper bedriver förbättringsarbete. RCC ska även underlätta forskning och kompetensförsörjning inom cancerområdet.

Styrgrupp RCC Norr

Styrgruppen för Regionalt cancercentrum norr består av förbundsdirektören för Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF), en representant från varje regionledning, utsedda av respektive regiondirektör, en verksamhetsföreträdare för varje region, två företrädare från Umeå universitet samt två patientföreträdare från RCC Norrs patient- och närståenderåd. Verkställande tjänsteman är verksamhetschefen för RCC Norr som även är föredragande i styrgruppen.

Styrgruppen ansvarar för strategiska frågor och för RCC Norrs funktion och kontinuerliga utveckling. Styrgruppen godkänner verksamhetsplanen för RCC Norr och följer upp de övergripande målen. Styrgruppen ansvarar för tjänstemannaberedningen av planer och program för cancervården som ska beslutas av förbundsdirektionen eller arbetsutskottet.