Uppföljning och analys

En sjukvårdsregional samverkansgrupp (RSG) för uppföljning och analys har etablerats. Den arbetar enligt verksamhetsplan mot såväl den nationella som de sjukvårdsregionala och regionala nivåerna. Den är fastställd av dåvarande styrgruppen för kunskapsstyrning.

Gruppen leds av Norra sjukvårdsregionens representant i den nationella motsvarigheten, NSG uppföljning och analys och i gruppen ingår motsvarande representanter i NSG Metoder för kunskapsstöd, NSG kvalitetsregister och NSG strukturerad vårdinformation. Likaså ingår chefen för Registercentrum Norr, planerings-/budgetchefer i de fyra norra regionerna samt de två processledarna för NPO endokrina sjukdomar samt levnadsvanor.