Läkemedel

Läkemedel utgör en stor andel av behandlingen i hälso- och sjukvården. Ett aktivt arbete med ordnat införande/utmönstring, jämlik användning samt för att minska kostnaderna är därför angeläget och pågår i samtliga regioner. En sjukvårdsregional samverkansgrupp läkemedel arbetar för att uppnå så enhetliga rekommendationslistor som möjligt i regionerna. Gruppen relaterar även till det arbete som bedrivs genom den Nationella samverkansgruppen för läkemedel och medicinteknik och det nationella rådet för nya terapier (NT-rådet) länk till Regionernas samverkansmodell för läkemedel (SKR)

Dess kartläggningar och jämförelser avser bidra till behandling på lika villkor och minskade läkemedelskostnader. Genom samarbete utvecklar och effektiviserar man också utbildningsaktiviteter inom läkemedelsområdet.

Samverkansgruppen består av en till två representanter per region, varav en utses till sammankallande och ordförande.

Verksamhetsrapport 2019 - Förbundsdirektionen 2020-03-11 §17

Sjukvårdsregional arbetsgrupp för införande av nya läkemedel (ARIL)

Ansökan ny läkemedelsmetod (uppdaterad 2020-09-14)

Läkemedelsrådets Arbetsutskott för Regionalt Införande av nya Läkemedel (ARIL) är det regionala forum som ska ta ställning till nya läkemedelsbehandlingar och föreslå regionerna introduktion och uppföljning ska gå till. I den regionala processen ska medicinska och hälsoekonomiska hänsyn samt budgetdialog, drivas parallellt och påbörjas i ett tidigt skede.

Syfte med introduktionsprocessen är att tidigt:

  • Ta ställning till nya läkemedel och indikationsområden som förmodas få stor inverkan på hälso- och sjukvårdens kostnader.
  • Föreslå hur läkemedlet ska användas i sjukvårdsregionen och därmed åstadkomma en jämlik läkemedelsanvändning i sjukvårdsregionen och i landet.
  • Utifrån de läkemedel som hanteras i processen, föreslå prioriteringar inom hela läkemedelsområdet.
  • Ge norra sjukvårdsregionen möjlighet att fördela befintliga ekonomiska medel utifrån ett samlat regionalt ställningstagande om läkemedelsbehandlingens nytta.
  • Koordinera den nationella och regionala införandeprocessen för läkemedel genom att koppla nationella protokoll och rekommendationer till regionala och lokala införande- och uppföljningsprocesser.

Regiongemensamma rutiner för införande av nya läkemedelsbehandlingar (fastställd i Förbundsdirektionen 2015-05-19)

Janusinfo

Regional-introduktion-lakemedel_Norrlandstingen-130116