Sjukvårdsregionala programområden RPO

Sjukvårdsregionala programområden (RPO) bildas efter beslut i förbundsdirektionen. Följande villkor gäller alltid för dessa (NRF 136/19):

  • Den organisation vi inrättar för RPO ska bedömas som värdeskapande för sjukvårdsregionen
  • Specifika norrländska förutsättningar bedöms och beaktas i uppdragen för RPO
  • En jämlik/jämställd vård i sjukvårdsregionen med säkra och effektiva vårdprocesser ska främjas

Alla RPO har följande uppdrag:

  1. Genomföra behovsinventering och bidra med frågor för nationell samverkan samt bidra med underlag och kunskap till det nationella programområdets behovsanalys och omvärldsbevakning
  2. Ta emot nationella kunskapsunderlag, vid behov anpassa och skapa sjukvårdsregionala tillämpningar av dem samt stödja att de sprids och implementeras
  3. Samverka med registercentra och sjukvårdsregionala arbetsgrupper
  4. Effektivisera vårdprocesserna inom sjukvårdsregionen genom att kontinuerligt se över ansvars- och arbetsfördelning såväl nivå- som kompetensmässigt på området.
  5. Identifiera och arbeta med specifika sjukvårdsregionala uppdrag
  6. RPO-ledamot ansvarar för samverkan och informationsöverföring med/till den egna lokala regionala arbetsgruppen (LPO)
  7. RAG-ledamot återrapporterar till RPO

Utöver detta ges varje RPO årligen specifika uppdrag.

Programområden ersätter tidigare chefssamråd.

Sjukvårdsregionala arbetsgrupper (RAG)

Ett RPO kan bilda en eller flera sjukvårdsregionala arbetsgrupper, RAG. För dem gäller samma grundläggande villkor som för RPO. Utöver detta finns ett fastställt generellt uppdrag (NRF 192/19) som kompletteras med specifika uppdrag för varje RAG.