Vilket stöd kan man få?

Information och inspiration
Representanterna i arbetsgruppen har god kännedom och kunskap om de arbetssätt som finns etablerade i regionen och deltar gärna i olika typer av aktiviteter för öka kunskapen om möjligheterna inom området. Det kan exempelvis vara vid avdelningsmöten, arbetsplatsträffar eller regionala chefssamrådsmöten. Arbetsgruppen hjälper också till att ordna regionala workshops som kan rikta sig till en specifik vårdverksamhet eller patientgrupp.

Etablera kontaktvägar och förankra arbetssätt
Vårdverksamheterna har själva oftast bäst kännedom om sina kollegor och vilka kontaktvägar som finns mot de andra landstingen. Arbetsgruppen för vård på distans har dock ett stort nätverk för de stödfunktioner som kan behövas vid etablering av nya arbetssätt. Det finns ofta behov av att samordna frågor som rör teknik, upphandling, säkerhet journalföring etc.

Förslag på tekniska lösningar
Det finns en teknikgrupp med huvudsakligt uppdrag att stödja utvecklingen av vård på distans i regionen. Teknikgruppen hjälper till att upprätta förslag på tekniska lösningar som uppfyller de krav som ställs utifrån exempelvis sekretess, patientsäkerhet, funktion och kvalité. Teknikgruppen kan bistå med förslag på tekniska lösningar och kostnadsuppskattningar i samband att behovsmallen fylls i.

Rutiner
Många rutiner är likadana vid traditionell vård som vid vård på distans. Det finns dock rutiner som är specifika för arbetssätt som sker på distans. Det kan exempelvis vara rutiner kring journalföring, patientansvar, bokning av lokaler, ersättning mellan vårdgivare och hur patienter betalar när de inte fysiskt besöker den vårdinrättning där de tillhandahåller vården. Vissa rutiner är lokala medan andra behöver vara regionala.

Arbetsgruppen för vård på distans arbetar med att informera om, koordinera och i vissa fall bidra till att rutiner upprättas.

Ekonomi
Det finns inget generellt regionalt ekonomiskt stöd att söka för utveckling av idéer och införande av nya arbetssätt inom området. Respektive landsting finansierar själva tekniska lösningar och andra kostnader som kan uppstå.

För mera information, kontakta någon av kontaktpersonerna.