Projekt – Struktur för vård på distans inom regionsjukvården

Resultat

I maj 2018 beslutades i förbundsdirektionen för NRF att rekommendera respektive region att fatta beslut om föreslagen struktur för sjukvårdsregional vård på distans samt utse ledamöter till den föreslagna styrgruppen.

Förslaget till struktur innehåller riktlinje, organisation, uppdragsbeskrivningar samt processer för sjukvårdsregional vård på distans.

Riktlinjen beskriver definition, omfattning, målsättning, ansvar och organisation, rutiner, ekonomi, förvaltning för sjukvårdsregional vård på distans samt krav på plats och utrustning för distansmöten.

Resultatet av projektet har överlämnats till beställaren i form av dokumentation samt information på Norra sjukvårdsregionens hemsida i juli 2018.

Vid ett första möte med styrgruppen för sjukvårdsregional vård på distans i juni 2018 beskrevs resultatet från projektet.

Här nedan beskrivs bakgrund, syfte och mål för projektet

Har du funderat på varför vi inte nyttjar videoteknik mer inom regionsjukvården för att underlätta för patienten, höja kvaliteten, effektivisera och minska miljöpåverkan?

Många är de hinder som lyfts fram av frustrerade medarbetare som vill erbjuda patienten ett alternativ till att resa till Umeå. Allt från möjligheter till att boka lokal med videoutrustning till olika IT-säkerhetskrav inom respektive region till kodning i journal mm.

 

Agneta Carlsson är arbetsterapeut vid Hand- och plastikkirurgens rehabenhet. Hur nyttjar du teknik för vård på distans för regionsjukvård idag? -Vi på Rehabenheten erbjuder patienter inom norra sjukvårdsregionen att delar av behandlingen kan genomföras via Vård på distans. I första hand sker det genom direkta uppkopplingar i patientens hem, men fungerar inte det kan patienten också koppla upp sig vid hemortens hälsocentral. Vilka hinder ser du för att kunna nyttja tekniken ännu mer, för att skapa en bättre vård? -Utrustning, support och vilja att våga krävs för att verksamheten ska komma igång. Även att se fördelarna för patienten. Ett konkret hinder i min vardag är att tidsbokningarna kan vara tidskrävande då det ej finns några enhetliga rutiner inom vårt landsting, och än värre för uppkopplingar till enheter i andra landsting utanför vårt eget.

Agneta Carlsson är arbetsterapeut vid Hand- och plastikkirurgens rehabenhet.

 Hur nyttjar du teknik för vård på distans för regionsjukvård idag?
-   Vi på Rehabenheten erbjuder patienter inom norra sjukvårdsregionen att delar av behandlingen kan genomföras via Vård på distans. I första hand sker det genom direkta uppkopplingar i patientens hem, men fungerar inte det kan patienten också koppla upp sig vid hemortens hälsocentral.
 Vilka hinder ser du för att kunna nyttja tekniken ännu mer, för att skapa en bättre vård?
–  Utrustning, support och vilja att våga krävs för att verksamheten ska komma igång. Även att se fördelarna för patienten. Ett konkret hinder i min vardag är att tidsbokningarna kan vara tidskrävande då det ej finns några enhetliga rutiner inom vårt landsting, och än värre för uppkopplingar till enheter i andra landsting utanför vårt eget.

Nu vill vi undanröja hindren

För att ta bort hinder och möjliggöra fler tillämpningar har nu ett projekt startats inom Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF), Vård på Distans – Struktur, med syftet att skapa förutsättningar för breddinförande och ökad användning av vård på distans inom regionsjukvården genom tydliga och sjukvårdsregionsgemensamma riktlinjer och rutiner.

Målen för projektet är:

  • beslutade regiongemensamma riktlinjer och rutiner för vård på distans inom regionsjukvården
  • organisation för förvaltning av det regiongemensamma arbetssättet för vård på distans
  • vissa rekommendationer till resp regions interna rutiner och bestämmelser för vård på distans
  • vid behov förslag till ändringar i resp regions regelbok för vårdval inom primärvården

Tillsammans för en effektivare regionsjukvård med hjälp av distansteknik

Då projektet rör flera områden såsom ekonomi, administration, användning och teknik kommer många olika medarbetare bli inblandad i dels kartläggning av nuläge, men också i framtagande av riktlinjer och rutiner. Respektive regions representant i NRFs beredningsgrupp, tillika projektets styrgrupp, ansvarar för att tillse att resurser pekas ut.

Projektet leds av Linda Johansson, verksamhetsutvecklare i Region Västernorrland, och pågår fram till mars 2018.

Kontakt: linda.johansson1@rvn.se, telefon 070-251 70 20