Har du en idé?

Vård på distans gruppen ger stöd till vårdverksamheterna när det finns idéer eller behov av att förändra vården med stöd av vård på distans.

Alla medarbetare inom norra sjukvårdsregionen kan komma med idéer. Som stöd finns en behovsmall som kan användas för att beskriva nuvarande arbetssätt, tänkt arbetssätt, vinster etc. Arbetsgruppen ger gärna stöd när mallen ska fyllas i, t ex avseende teknisk lösning och uppskattning av kostnader. Ifylld mall skickas till någon av kontaktpersonerna.

För ett framgångsrikt införande är det viktigt att idén så tidigt som möjligt förankras i vårdverksamheten. Beroende på hur idén eller behovet ser ut behöver förankring ske på olika nivåer. Verksamhetschefen för den verksamhet som idén kommer ifrån ska alltid vara informerad. I de fall behoven rör vård över landstingsgränserna, och därmed flera landsting, har de regionala chefssamråden ofta en viktig roll i förankring och information. För att lyckas är det avgörande att det finns en gemensam målbild som alla berörda står bakom och har information om.