Samrådsgrupp för medicinsk teknik

Sjukvårdsregional samrådsgrupp för medicinsk teknik Regionalt MT Råd

Samverkan inom området medicinsk teknik har sedan tidigare bedrivits inom norra sjukvårdsregionen och samverkan sker också i det nationella Ledningsnätverket för Medicinsk Teknik (LfMT). Nationella satsningar genomförs också för strategisk planering för investeringar av medicinsk teknik och nya metoder. SKL genomför 2016 en förstudie ”Ordnat införande av medicinsk teknik/metoder” Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) fortsätter med hälsoekonomiska rapporter för strategiska val vid ny teknik.

Det regionala MT rådet skall spegla det nationella arbetet till den regionala nivån och bidra till effektivitet i användning och utvecklingen av Medicintekniska produkter inom norra sjukvårdsregionen.

Gruppen består av en företrädare för varje region:

Ulf Hökfors, Region Norrbotten
Anna Sundén, Region Västerbotten
Sören Olsson, Region Jämtland Härjedalen
Sven-Göran Öhlén, Region Västernorrland