Regionalt Cancercentrum Norr

Som en del av den nationella cancerstrategin har regionala cancercentra bildats. Regionalt Cancercentrum Norr (RCC Norr) bildades i september 2011 till stöd för Norra sjukvårdsregionens gemensamma vision om en ”Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd”. RCC Norr ger stöd till utveckling och uppföljning av vården och utarbetar underlag till den regionala utvecklingsplanen.

Förbundsdirektionen utgör den politiska ledningen för RCC Norr och arbetsutskottet är politisk styrgrupp. Styrgruppen på tjänstemannanivå består av två representanter för varje region. Förbundsdirektören leder styrgruppen och RCC-chefen är föredragande.

Medlemmar i styrgrupp RCC Norr