God och nära vård i glesbygd

Projektets uppdrag är att skapa en arena för långsiktiga utvecklingsstrategier inom vård och omsorg i glesbygd med syfte att ständigt utveckla dessa områden i Norra sjukvårdsregionen. Genom samverkan i projektet kan parternas initiativ och verksamhet inom dessa områden förstärka varandra. I arbetet sker också samverkan med kommuner och andra aktörer.

Projektet har finanseriats med särskilt riktade medel från socialdepartementet under åren 2019-2022. En ansökan om fortsatt projektfinansiering har beviljats för att fördjupa de insatser som har tillskapats i delprojekten. NRFs roll är att samordna regionernas delprojekt.

Ansökan och beviljade

Ansökan Fas II

Beviljad ansökan Fas II

Kontaktuppgifter

SKR Näravårdpodden

Pågående och genomförda arbeten inom projektet God och nära vård i glesbygd och landsbygd

Projektets första fas; 2019 - 2022

Sammanställning av pågående och genomförda projekt

Nu finns det en sammanställning om det pågående arbetet inom projektet God och nära vård i glesbygd och landsbygd.

Sammanställning

Ansökan angående projektets andra fas

Här finns ansökan till projektets andra fas – Utveckling av god och nära vård i glesbygd – nästa steg.

Ansökan fas II

Projektets andra fas; 2023 - 2026

Projektets struktur

I respektive län har bildats så kallade modellområden där regionen tillsammans med 2 – 6 glesbygdskommuner ingår. I varje modellområde har huvudmännen format en samverkansstruktur och regionen har utsett en projektledare. Varje modellområde har själva identifierat vilka utvecklingsbehov som finns, initierat konkreta projekt och gjort en gemensam utvecklingsplan. NRF har i sin tur utsett en projektsamordnare som tillsammans med projektledarna skapar mötesplatser för kunskapsutbyte, identifierar fortsatt utveckling och följer upp delprojekten. De beviljade medlen fördelas således i huvudsak till respektive region förutom en mindre del för samordningsfunktionen.

NRF som är den primära mottagaren av medlen från Socialdepartementet får löpande rapportering från projektledare och projektsamordnare 1 – 2 gånger per halvår. Därutöver har det bildats en referensgrupp med tjänstepersoner från de fyra regionerna och fyra representanter från de sexton kommunerna. Projektsamordnaren och projektledarna har regelbundna avstämningsmöten en gång per månad.

Projektets sex orienteringspunkter

I vår ansökan till Socialdepartementet för projektets andra fas har målsättningen sammanfattats i följande sex punkter:

  • Fördjupa och bredda samskapandet med medborgarna

 

  • Fördjupa samarbetet mellan regioner och kommuner med gemensam planering och uppföljning av den nära vården

 

  • Undersöka och utveckla organisatoriska lösningar för den primära vården som är anpassade för de lokala behoven

 

  • Utveckla den specialiserade vården till mer distribuerade former i glesbygd och landsbygd

 

  • Utveckla samarbetet i norra Sveriges glesbygd avseende kompetensförsörjning

 

  • Konceptualisera och sprida kunskaper och erfarenheter från projektet nationellt för att i tillämpliga delar även kunna implementera i mer urbana miljöer

God och nära vård - webinarium

Sidan senast uppdaterad: 6 oktober 2023

Skriv ut sida