Kontaktpersoner för nationella programområden

Processledare för nationella programområden

Processledare endokrina sjukdomar:
Helen Abrahamsson, telefon 070-346 93 65
Processledare levnadsvanor:
Kristine Bergström, telefon 070-248 27 56
Processledare RPO psykisk hälsa:
Åsa Matero, telefon 076-117 91 37

Beslutade representanter för Norra regionen i de nationella programområdena

NPO Akut vård
Erik Sandström, Anestesi spec. läkare, ansvarig för ambulanssjukvården Region Jämtland Härjedalen

NPO Barn- och ungdomars hälsa
Urban Tirén, läkare, Region Jämtland Härjedalen

NPO Cancersjukdomar
Anna-Lena Sunesson, chef RCC Norr

NPO Endokrina sjukdomar (ordförande)
Håkan Fureman, Läkare, Region Jämtland Härjedalen

NPO Hjärt- och kärlsjukdomar
Magnus Hedström, Överläkare, verksamhetschef Hjärtcentrum, Nus

NPO Hud- och könssjukdomar
Virginia Zazo, överläkare Hud- och STD-kliniken, Nus

NPO Infektionssjukdomar
Maria Furberg, Specialist i infektionssjukdomar och allmänmedicin, infektionskliniken, Nus

NPO Kvinnosjukdomar och förlossning
Eva Innala, verksamhetschef Centrum för gynekologi och obstetrik, Nus

NPO Levnadsvanor
Lars Weinehall, överläkare Epidemiologi och folkhälsovetenskap

NPO Lung- och allergisjukdomar
Thomas Sandström, Överläkare Medicincentrum, professor i lungmedicin, Nus

NPO Mag- och tarmsjukdomar
Mårten Werner, Överläkare Medicincentrum, gastroenterolog, Nus

NPO Nervsystemets sjukdomar
Jonatan Salzer, Läkare, neurologiska kliniken, Nus

NPO Njur- och urinvägssjukdomar
Andreas Jonsson, Överläkare Medicincentrum, Nefrolog, Nus

NPO Medicin diagnostik
Katrine Riklund, professor överläkare, Nus

NPO Perioperativ vård, intensivvård och transplantation
Vakant

NPO Psykisk hälsa
Kristina Mårtensson, verksamhetschef Psykiatriska kliniken, Region Västernorrland

NPO Rehabilitering, habilitering, försäkringsmedicin
Marine Sturesson, arbetsterapeut kvalitet/säkerhet, Nus

NPO Reumatologiska sjukdomar
Gerd-Marie Alenius, Reumatologiska kliniken, Nus

NPO Rörelseorganens sjukdomar
Stig Evert Thornberg, verksamhetschef Ortopedi, Nus

NPO Sällsynta sjukdomar
Magnus Burstedt, Medicinsk chef klinisk genetik, Nus

NPO Tandvård
Ulf Söderström, Tandläkare, tandvårdsstrateg Folktandvården Västerbotten

NPO Äldres hälsa
Henrik Ångström, överläkare palliativ medicin, Nus

NPO Ögonsjukdomar
Eva Olofsson, överläkare och studierektor, ögonkliniken, Nus

NPO Öron, näsa och halssjukdomar
Thorbjörn Holmlund, Överläkare öron-näsa-hals-kliniken, Nus

 

 

Ledamöter i respektive Nationella programområde SKL